Mugt programma (apk) döretmek

Mugt programma (apk) döretmek +3

Gerçeknazar, 06.02.2020
Salam hormatly okyjylar ?Programma ýasamak boýunça  üýtgeşik bilýän zadym ýok ýöne bilenjämi paýlaşaýyn diýdim.Eger siz hem mugt programma döretmek isleýän bolsaňyz onda başardygymdan düşündirjek bolaýyn .Internet äleminde programma ýasalýan birnäçe saýtlar bar .Meniň size maslahat berjek programma ýasalýan saýtym Mobiroller .com sayty.Ilki bilen bellemeli zat bu saýtdan oýun döredip bolmaýar diňe kitap görnişinde programma döredip bolýar.Programma ny döretmek üçin ilki bilen google-den Mobiroller .com saýtyny gözledip tapyp girmeli .Saýtda iki dil bar .Biri Iňlis biri Türk dili.Men türlk dilinden peýdalanyp girýän .Onsoňam saýda Chrome programmasyndan girsen saýt ýeňil işleýär .Programma döretmek üçin hiç hili html javascript kodlaryny bilmek gerek dal .Saýtda programma döretmek örän aňsat men bir güniň içinde ýönekeýje programma döretdim.Eger düşünmedik ýeriňiz bar bolsa tel nom 865228952 imodan gmailden
:gerceknazar 96@gmail.com arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz .Harp söz ýalňyşy üçin hemmäňizden ötünç soraýan .

Gerçeknazar Amannazarow  
BU BLOG 4568 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Gerçeknazar 5 aý öň
Programma döretjeklere üstünlik arzuw edýän