Näme üçin greýpfrut suwy bilen derman kabul edilmeli däl?
 Näme üçin greýpfrut suwy bilen derman kabul edilmeli däl?

Näme üçin greýpfrut suwy bilen derman kabul edilmeli däl? +1

MissMeri, 13.09.2020
images (20).jpeg 11.52 KB

Düzgüne görä, miweleri ulanmak diňe peýdaly iýmit hökmünde kabul edilýär. Mysal üçin, greýpfrut witaminlerden we ýokumly maddalardan doly, sitrus miwesidir. Has geň galdyryjy zat, görkezmelerdäki käbir dermanlarda bejerginiň dowamynda greýpfrut ýa-da şiresi bolan önümleri iýmek düýbünden gadagan edilýär. Näme bilen baglanyşyp bolup biler?

Adam bagyrynda we içegelerinde tapylan CYP3A4 fermenti, adam bedenindäki metabolizmyň iň möhüm gatnaşyjylaryndan biridir. Hususan-da, bejerýän dermanynyň serişdeleriniň dürli böleklerini döwmäge we aýyrmaga kömek edýär. Greýfrutda tapylan işjeň maddalar bolan Furanokumarinler, CYP3A4 bilen reaksiýa berip, bu fermentiň işine täsir edip biler. Mundan başga-da, derman serişdeleriniň görnüşine baglylykda onuň işi başgaça bolup biler: ferment ýa-da funksiýalaryny bölekleýin ýerine ýetirer ýa-da aşa güýçlenip täsirini üýtgedip biler. Birinji ýagdaýda bedende dermanlaryň toplanmagy, ikinjisinde bolsa dermanlar doly işlemez. Şol bir wagtyň özünde, greýpfrut saklaýan önümleri iýenden soň furanokumariniň fermentlere täsiri 72 sagat dowam edýär.

CYP3A4-iň bozulmagy, adamyň saglygyna ýaramaz täsir edip, ýakymsyz netijelere getirip biljek bedende aşa köp dozada ýa-da dermanlyk maddalaryň ýetmezçiliginde bolup biljekdigi belli bolýar.

                                                          @MissMeri
BU BLOG 1994 GEZEK OKALDY.

Teswirler