Näme üçin radiasiýa ýaşyl reňk bilen baglanyşykly?
 Näme üçin radiasiýa ýaşyl reňk bilen baglanyşykly?

Näme üçin radiasiýa ýaşyl reňk bilen baglanyşykly? +2

MissMeri, 09.09.2020
Radioaktiw elementler barada aýdanymyzda haýsy reňk gelýär? Elbetde, köpüsi ýaşyl reňk hakda pikir etdiler. Ýöne hakykat, radioaktiw maddalaryň öz-özünden ýalpyldaýandygy: ýalpyldawuk (ýa-da radiolýuminesensiýa) çykýan bölejikleriň daş-töweregindäki materiallar bilen täsiri netijesinde ýüze çykýar. Bu ýalpyldawuk sary, gök ýa-da sarymtyl bolup biler ... ýöne käbir sebäplere görä, radiasiýa bilen ýakyndan baglanyşýan ýaşyl reňk.
 
 Bu düşünjäniň günäkär bolmagy, ähtimal, radioaktiw metal radiýdyr. 20-nji asyryň başynda ylym radiasiýanyň tebigatyny öwrenmekde, täze radioaktiw elementleriň tapylmagynda uly ädim ätdi. Bilesigelijilik we täzelikleri getirmek islegi adamlary radioaktiw maddalary ulanmaga mejbur etdirdi, mysal üçin öý önümleriniň köpçülikleýin önümçiliginde, esasanam şol döwrüň ylymlary radioaktiw radiasiýany adamlar üçin howply zat hasaplamaýardy.
 
 Iň uly gyzyklanmanyň elementlerinden biri radiýdy. Onuň esasynda radiýyň radioaktiw şöhlelenmesi ýaşyl radiolýuminesensiýa döreden ýagty boýag ýasaldy. Örän amatly: zerur ýerleri köp ýyllap hiç hili kynçylyksyz garaňkylykda ýalpyldawuk radiý boýagy bilen boýamak!
 
 Şeýle boýagy bilek sagatlarda ýa-da otag sagatlarynda, garaňkyda, ulag kabinalarynda we hatda käbir dizaýn çözgütlerinde hem sagatdaky dillerini hem sanlary görkezmek üçin ulanyldy. Adamzat ahyrsoňy radioaktiw şöhlelenmäniň howpuna düşünensoň, her kim radiý boýag bilen zatlardan gyssagly dynyp başlady. Gümürtik ýaşyl öwüşgin halkyň aňynda 'radiasiýa' sözi bilen hemişelik baglanyşdy.

                                                          @MissMeri
BU BLOG 1100 GEZEK OKALDY.

Teswirler