Problemasyz ýaşamak...

Problemasyz ýaşamak... +4

@Schastye | 02.02.2019 ý.
Her kimiň özüne ýeterlik problemasy bar. Belki mende-de bardyr, ýöne käwagtlar adamlar has ownuk zatlardanam ullakan problema döretmegi başarýarlar. Okuwda uzyn gün gülip, degişip agzym dek duranok. Meniň gülip, şatlyk paýlap ýörmegime öwrenişen ýaly, kursdaşlarym gülmesem: " Seň näme ýüzüň salyk, saňa gelişjek zat däl" diýýärler, ýa-da: " Sen ýaly problemasyz, mes bolaýsaň" diýýärler. Menem problemasyz däl, meniňem öz derdim özüme ýetik, ýöne şol problemalaram, dertlerem maňa bagtly bolmaga päsgelçilik döredenok. Ownuk zatlara üns beresim gelenok. Ömrümi bolar-bolgusyz zatlara kelle agyrdybam geçiresim gelenok. 
bu blog 304 gezek okaldy

Teswirler

@Aristokrat 6 aý öň
Ты настоящий БОЛЬНОЙ
@Realistic 6 aý öň
Hawa,dogry,aslynda bolmalysam şeyle, yöne gaty giñ bolaymasañ añsat añsat başartmayada
@Dipsomaniac 6 aý öň
Name diydun
@Mad_dream 6 aý öň
Her hili zat baraý
@Hommadov 6 aý öň
Men şu blogy okamakam iñ ýeñil zat wodorod-myka (H) öýtdüm ýöne beyle däl eken...
@Realistic 6 aý öň
Meniñ teswirim yalñyş duşünilmesin ara başga teswirlerem giripdir.Men awtor bilen ylalaşyan we dogry hasaplayan diyen manyda yazypdym
@Mad_dream 6 aý öň
Açylarsyñ senem)
@Hommadov 6 aý öň
Okuwa giripsiñ,Medsprawkany nädip aldyñ?
@Bashkan 6 aý öň
Beybah
@Mad_dream 6 aý öň
No comment (maña üýtgeşik aýdara zat galmandyr)
@Schastye 6 aý öň
@Mad_dream senem Aristokratyň we beýlekileriň aýdanyna goşulaý )))
@Mad_dream 6 aý öň
Bolmanam oglanlar bilen den bolup yormeda. Sen gyza. Azajyk utanc hayan bolsa akylly bolsan
@rosso 6 aý öň
Ownuk zatlary uly problema hasaplamaly dal, dogry aydyan.
@Schastye 6 aý öň
@Mad_dream men bir akmak gyza, olaryn aytmagyna gora olar akylly, shon uchin olar men bn den bolmasyn, akylly bolsalar akylly bolsunlar, men ozumi akylly hasaplamok barde olar yaly :D
@Garadaşly 6 aý öň
bir ullakan zadyňy ýitirseň, ýada bir uly meselaň bolsa osoň kiçi ownuk problemalara gynanmaýaňam, öwrenişip gidýäň problemoçny durmuşa
@rubia 6 aý öň
So what?
@Nejis 6 aý öň
Shony aydayyn diydinmi :D
@Mehribon 6 aý öň
profilňzdaki surat ozuniz yalyla tuweleme .tuys baryp yatany shu bolsun besdir
Älemjahan