Salam, hormatly agzalar!

Salam, hormatly agzalar! +4

white, 02.11.2019
Salam hormatly agzalar, älemçiler!
Saýtymyz boýunça tehniki işleriñ dowam edýänligini nazara alyp, ulanyjylarymyz tarapyndan hem saýtyñ düzüminde näsazlyklaryñ, ýalñyşlyklar anyklanylan bolsa bu ýagdaýy şu blogyñ kommentariýasynda beýan etmegiñizi haýyş edýän. Sagboluň
BU BLOG 2706 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Gnusmas 8 aý öň
@white online tv kanal otyrdyp bolmayamy dine so kanallar bolanymy?!
@white 8 aý öň
@Gnusmas türkmen teleýaýlymlaryndan galanyny wajyp kabul etmedik. Şeýle hem daşary döwlet teleýaýlymlary internet äleminde tapmak kyn bolmaz.Siziň başga teklipleriňiz barmy?
@Graff 8 aý öň
@white ball sistemasyndaky ýalňyşlyklary düzetseňiz hoşal bolardyk :)
@white 8 aý öň
Bellige aldyk, sagboluň.
@Gnusmas 8 aý öň
@white onrak saytyn isleyis tizligi gowulanypdy son yene hayallasdy. Sol teklibim.
@white 8 aý öň
Serwer öňki ýagdaýyndan tersine güýçlendirildi, belki internet näsazlygyňyz bardyr?
@Garadamakly 8 aý öň
Salam. Pikirlerde we bloglarda bir sahypadan ikinji sahypa geçeniňde, ýene-de şol aşakdaky sahypa saýlanýan ýerden çykýar. Ýagny, indiki sahypanyň iň ýokarysyndan görkezip başlaman, aşakdaky sahypa saýlanýan nomerler ýazylgy ýer çykýar. Onsoň her gezek ýakaryk prokrutit etmeli bolýar.
@white 8 aý öň
Düşnükli, bellige aldyk sagboluň
@alpha 8 aý öň
Andoid we ios üçin app, ýagny priloženiýe bolsa has gowy bolardy we ulanyjylaryň hem artmagyna kömek bererdi. Bende Steve Jobs-yň hem aýdyşy ýaly:"Dizaýn - bu üýtgeşik bir söz. Käbir adamlaň pikirine görä bu söz önümiň görnüşi diýmekligi aňladýar, ýöne has çuň seretseň, aslyýetinde bu önümiň işleýşi baradadyr"
@white 8 aý öň
Dogry aýtýañyz, nesip bolsa şu ýyl jemlenmankä Android programmamyzy çykarmaga meýilleşdirýäs.
@charymuradovna 8 aý öň
ulanyjy ady boyununcha gozledende agzalardan dalde guymenje boluminden chykarya shonam bir duzetsek. onnanam menne birinin chatdaky haty achyp okap bolanak shon unem ayyrlanok
@white 8 aý öň
Şahsy habarlaşma skrinşot iberäýin, has aýdyñ düşünmek üçin?
@Yomudson 8 aý öň
Don't touch me bro!
@Garadamakly 8 aý öň
Agzalaryň bloglaryna ýazylmak (podpiska) funksiýasyny goşup bolaýsa gowy bolardy. Täze blog ýazanda, awtomatiki habarnama geler ýaly.
@white 8 aý öň
Gowy pikir, hasaba aldyk
@Garadamakly 8 aý öň
Bloglaryň içinde ýazan teswirimize biri jogap ýazanda, awtomatiki habarnama geler ýaly edilse gowy bolardy. Sazlamalarda bu funksiýany açyp/öçürip bolar ýaly edilse hem bolardy.
@white 8 aý öň
Bellige aldyk, sagboluñ
@KimdirBiri 8 aý öň
Gijeki gundizki mod etseniz gow bolardy gije ak svet gozuni agyrtya
@white 8 aý öň
Bu ýagdaýy android programmamyzda ýasamagy meýilleşdirdik, elbetde saýtymyzda bolmagy hem bu ýagdaýy kemçilik döretmez.
@Tokmak 8 aý öň
Gowy iş edýäňiz, sag boluň. Kiçiräk maslahat - şu saýtda spam bloglar, ýagny manysyz musor bloglar köp açylýar. Şol ýagdaýda bloguň içinde "Nägilelik bildirmek" knopkasy bolsa, şony basyp Size - administratora, moderatora habar edip boljak. Bu knopka Siziň hem saýty dolandyrmak işiňize kömek boljak. Sag boluň.
@Tokmak 8 aý öň
Nägilelik bildirilende sebäbini hem gysgaça düşündirer ýaly tekst field we/ýa nägileligiň görnüşleriniň spisogy (saýlar ýaly) bolsa, düşnükli boljak.
@white 8 aý öň
Gaty dogry pikir, bellige aldyk
@KimdirBiri 8 aý öň
biram teswir yazjak bolanda onki yazan teswirlerini gorkezya sonam ayyryp bolaysa
@Biolog 8 aý öň
Umuman aýtsam men bu saýtda onçakly kemçilik göremok.Saýt örän gowy.
Arada saýt işlemedi,ondon soň bütinleý ýapyldy,örän gynandym,indi ýene işlänini görüp begendim.
Saýt admini @white size minnetdar.Men bu saýtda köp dostlar tapdym.Işiňizde rowaç,janyňyz sag bolsun!
@Biolog 8 aý öň
@white ballar sistemasyndaky kemçiligi aýdypdyrlaram welin,menň balym köpräkdi emma kemelipdir.Başga diýjek sözüm ýok sag boluň!
@Dipsomaniac 8 aý öň
Myhman otagy gerek white admin
@white 8 aý öň
Myhman otagyny ýola goýmak kynçylyk döremegi mümkin, bu barada kän analizlar geçirmeli.
@SLOTH 8 aý öň
@white shu blog bolimde gozjagazyn denindaki shetchik ishlanok oydyan
@white 7 aý öň
Dogry şonuň üstünde işleýäs, şu gün-ertir düzelmeli. Sagboluň
@rosso 7 aý öň
guymenjede san bilen 999dan yokardaky sany yazsan error gorkezyar. meselem 1000 diyip yazyp bashlap bolanok. hokman bashga bir soz bilen bashlap bu sanlary sonunda yazmaly.