..
..

.. +5

@Montyoskyo | 08.02.2019 ý.
..
bu blog 260 gezek okaldy

Teswirler

@Yomudson 6 aý öň
Tüýs biziň millet üçin gerek tema
@GülZyýada 6 aý öň
bu zatlara akyl ýetirerden tm yzyrakda barýar dälmi?
@Aristokrat 6 aý öň
Yok. Yalnysyan. has onde baryan. Dine ikimiz yzda. Bardakilerin barysy filosof. Bular yaly zat aytma beyle diysen coregin ussunden basan yaly guna hasaplanyar :-D
@Aristokrat 6 aý öň
*has onde barya
@GülZyýada 6 aý öň
:)meň pikrimçä adam kopelmek un ýa jyns gatnasyk un gelenok sondan basga alada ýok ýaly,Dusinjeleri oyli isikli bolup ile gosulmaly nä çykmasaň ýa oýlenmesen il kabul edenokmy?özleri çaga hallarna masgalaly edýärler bir giden çul çaga çagalakdan saýlanmadyklaram çaga terbiýe berýär onsan nirden gowluga hantama bolunýar,howadan dusinjä ýagaýanok bulanam anlary kopelip nesil dowam etdirmek .Çykmajagam,öýlenmejegem pish zorlama bn masgala bol toparyna gosýarlar....seýdip aýlanyp ýorler
@Montyoskyo 6 aý öň
Berekella :)
@GülZyýada 6 aý öň
dogry biziň su dusinjämiz un biziň dunýä garaýsymyz dar sebäbi biz olar ýaly pikir edemizok:D
@Röwşen 6 aý öň
Kyn ýagdaý. Şol sebäpden öýlenenler nämetmelikä indi?
@Gülbahara 6 aý öň
Gäbiň azypdyr seň awtor
Älemjahan