..
..

.. +5

@Montyoskyo | 08.02.2019 ý.
..
bu blog 133 gezek okaldy

Teswirler

@Yomudson 1 hepde öň
Tüýs biziň millet üçin gerek tema
@GülZyýada 1 hepde öň
bu zatlara akyl ýetirerden tm yzyrakda barýar dälmi?
@Aristokrat 1 hepde öň
Yok. Yalnysyan. has onde baryan. Dine ikimiz yzda. Bardakilerin barysy filosof. Bular yaly zat aytma beyle diysen coregin ussunden basan yaly guna hasaplanyar :-D
@Aristokrat 1 hepde öň
*has onde barya
@GülZyýada 1 hepde öň
:)meň pikrimçä adam kopelmek un ýa jyns gatnasyk un gelenok sondan basga alada ýok ýaly,Dusinjeleri oyli isikli bolup ile gosulmaly nä çykmasaň ýa oýlenmesen il kabul edenokmy?özleri çaga hallarna masgalaly edýärler bir giden çul çaga çagalakdan saýlanmadyklaram çaga terbiýe berýär onsan nirden gowluga hantama bolunýar,howadan dusinjä ýagaýanok bulanam anlary kopelip nesil dowam etdirmek .Çykmajagam,öýlenmejegem pish zorlama bn masgala bol toparyna gosýarlar....seýdip aýlanyp ýorler
@Montyoskyo 1 hepde öň
Berekella :)
@GülZyýada 1 hepde öň
dogry biziň su dusinjämiz un biziň dunýä garaýsymyz dar sebäbi biz olar ýaly pikir edemizok:D
@Röwşen 6 gün öň
Kyn ýagdaý. Şol sebäpden öýlenenler nämetmelikä indi?
@Gülbahara 6 gün öň
Gäbiň azypdyr seň awtor
Älemjahan