"Sen garrama ejejan" aýdymynyň goşgusynyň döreýşi.

"Sen garrama ejejan" aýdymynyň goşgusynyň döreýşi. +3

Aýlara, 25.03.2020
Suratda: Çepde - Myrat Ömür, sagda onuň şahyr dosty Italmaz Akmyradow. 

“SEN GARRAMA EJEJAN...”

Hemmelere ýürege ýakynlygy bilen, sada, akgynly, şirin sazy bilen belli bolan “Sen garrama ejejan” aýdymyny bilmeýän ýok bolsa gerek. Çünki häzire çenli halk arasynda, toý-baýramlarda aýdylyp, halkyň ýürek senasyna öwrülen bu aýdym ençeme ýyllardan bäri göwünleri heýjana salmagyny dowam edýär. Onuň başyny aýtsaň aýdymy ýüzugra dowam edip biljek adamyň juda köpdügi ikuçsyzdyr. Bu bolsa ýürekden çykan eseriň ýürege barýandygynyň aýdyň mysaly. Aýdymyň goşgusynyň döreýşiniň özboluşly taryhy bar. 

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan bolan şahyr Myrat Ömür işden dolanyp geleninde ogluny görmäge gelen ejesini görüp bir gez beýgelen ýaly boldy. Gelenine birnäçe sagat geçen ejesi bilen görüşeninden soňra işden ajygyp gelen ogluna bir zatlar taýýarlan ejesiniň saçak ýazyp agşamlyk äbermegi bilen nahar başyna geçdiler. Oglunyň gelerine garaşyp duz datmadyk ejesini synlap oturan şahyra, göýä ejesi öňküsindenem has garran ýaly, ylaýta-da özüne garaşyp garran ýaly duýuldy. (Özüni dünýä inderen bagtyň gözöňünde garrap barýanyny gören şahyryň ýüregi jigläp giden ýaly boldy. Ýüzi soldy) Ejesine ahwalyny bildirmejek bolup, onuň nazar salanyna mähetdel, “Sen garrama, ejejan” diýip degişen ýaly etdi. Bu şahyryň agşamky döretjek, soňlugy bilen aýdyma öwrülip halk içinde meşhurlyk gazanjak eseriniň meşhur setiridi. Gije bolsa sözler kerweni bir-birine birigip, ýürekden inen setirler ak kagyza nagyşlanyp başlady:

 

Maňlaýyňda bar gasyn,

Sen garrama, ejejan.

Dünýe dursun, dur asyr,

Sen garrama, ejejan.

 

Besdir daglaň garrany,

Besdir baglaň garrany,

Garrasak bir garraly,

Sen garrama, ejejan.

 

Garşylasyn goja dag.

Garşylasyn goja bag,

Bolup bize arkadag,

Sen garrama, ejejan.

 

Perzentlarňe pena sen,

Dillermize sena sen.

Meňzeseň-de enä sen,

Sen garrama, ejejan.

Şahyryň bu aýdymy 1993-nji ýylda bagşy Baýramgeldi Gutlyýewiň saz ýazmagy we ilkinji bolup ýerine ýetirmeginde aýdyma öwrülip, hali häzire çenli telewideniýede, radioda ýaňlanyp gelýär. Ylhamdan dörän ylham perzentleri diňe bir adamlara ruhy lezzet bermän, eýsem, ylham paýlaýan ajaýyp eserdir.

(Žurnalist Hojaberdi Apbaýewiň gürrüň bermegi esasynda taýýarlanyldy)

BU BLOG 2098 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Tarcetti 1 hepde öň
Bu gosgylar seret duzlyja, tagamly
@Panturkist 1 hepde öň
Aýdymynam Sahydursundan diňlemeli.