Senden ozsam, ýetik maňa
Senden ozsam, ýetik maňa

Senden ozsam, ýetik maňa +9

@Graff | 01.07.2019 ý.
     Bir amerikaly bilen ýaponiýaly tokaýda bir gaplaňa pete-pet gabat gelýärler. Ýapon parahat halda torbasyndan sport aýakgabyny çykaryp, köwşüni çalyşmaga başlapdyr. Amerikaly onuň bolşuna haýran galyp, geňirgenýär.
     — Dost jan, näçe tiz ylgasaň hem, gaplaňdan gaçyp gutulmarsyň, ondan çalt ylgamak mümkin däl.
     Ýapon ýene şol bir sowukganlylygy bilen şeýle diýýär:
     — Meniň bar aladam gaplaňdan gaçyp gutulmak däl, esasy zat, senden ozsam, ýetik maňa...

@Graff
bu blog 225 gezek okaldy

Teswirler

@Foton 4 aý öň
Bah... Chozupdiray uzkoglazyy
@Jepax 4 aý öň
:D

Gulkunc tema welin, yone beyleki mowzuklaryn yaly owut-undew berenok eken. Belki arkalashsalar ikisi bile halas bolarlardy...
@cherry 4 aý öň
)))))))daashdA
@Graff 4 aý öň
Okanyňyz üçin minnetdar! :)
Älemjahan