Soraglar

Soraglar +4

Dag-arman, 31.08.2018
1)Ýaşyňyzyň näçedigini bilmeýän bolsaňyz, özüňize näçe ýaş bererdiňiz?
2)Haýsy ýaman: şowsuzlyga uçramakmy ýa synanşyp görmezlik?
3)Eger size dünýäde diňe ýekeje  zady düzetmek rusgat edilse, bu näme bolardy?
4)Eger siz bir kiçijik  çaga ömründe diňe bir maslahat berip biljek bolsaňyz, siz näme pent berip bilerdiňiz?
5)Bu durmuşda siz beýleki adamlara garanyňda, nämäni başgaça edýärsiňiz?
6)Haýsy ýagdaý bir sizi bagtly edip, beýlekileri bagtly edenok?
7)Siziň iň uly gorkyňyz hakykata öwrüldimi?
8)Eger siz isleýän zadyňyzy gazanyp bilmedik bolsaňyz, onda siziň ýitirýän zadyňyz näme?
9)Bu durmuşda siz beýleki adamlara garanyňda nämäni başgaça edýärsiňiz?
10)Bir wagt taşlamaly bolsaňyz hem, entek hem saplanyp bilmän ýören zadyňyz barmy?
BU BLOG 1650 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@white 1 ýyl öň
Bu soraglaryn netijesi name bolup biler? Biz jogap nerip name netije gelip bileris?
@donnie 1 ýyl öň
1) 19
2) şowsuzlyga uçramak
3) selbişkäm bn söwüşmezdim
4) sen intäk kiçi wasýek
5) pikiri
6) ofisda çilim çekmek
7) ýok, intägä
8) wagt
9) pikiri
10) selbişkämi unutmak
@Qwerty 1 ýyl öň
1) Telefonymyn frontal kamerasy 25 yash berdi
2)Synanshyp gormezlik
3)Kochami asfaltlamak
4)Hich zada ynanmazlygy
5)Dyrnagymy gije alyan
6)Dyrnagymy gije almagym
10)Dyrnagymy gije almagymy
@Skimanton 1 ýyl öň
1)63iñ gyşynda 2)biderek sorag 3)agaç deşyän guşlaryñ çünkini gyzlañ beyni bilen üytgederdim 4) gelen yeriñe git 5) kitaplary tersinden okayan 6)adamlañ akmaklygy 7)yok 8)iymage beryan pulym 10)jahyllygym
@Mähriban 1 ýyl öň
1 .16
2.synanşyp görmezlik
3.gep -gybat
4.
5. pıkırı
6
7 yok
8 .saglygym
9 pikiri
10 bar
@Nejis 1 ýyl öň
1. 17
2. Synanyshyp gormezlik
3. Duzetmek isleyan zadym yok ,ahli zat sho durshuna dursun
4. Oz arzuw hyyallaryny kanagatlandyr, ozganinki dalde...
5. Drifty
6. Drift
7. Eger eger
8. Shony aytsana :D
9. Drifty
10. Hawa
@pessimist 1 ýyl öň
1. 15
2. synanyşmazlyk
3. gozumin zrenyasyny
4. ulalmazlygy
5. adamlar bln ic ice dal
6. bilmiyore
7. owrulen yaly
8.bilmiyore
9. bu soragy yanja berdin
10. yaltalygym belki