Söz bermek dramasy

Söz bermek dramasy +2

@Garadaşly | 06.12.2018 ý.
    Haýsysy ynandyryjy? 1-nji:Oglan gulluga gidýä, gullukdan täzesini tapýa, öýlenip çagaly bolup gelýä, poyuzda üýşüp gelýäler! 2-nji: Gyz oglan gulluga gidende başgasyny tapýa, oglan gelinçä eýýäm çagaly bolýa.
   Gyzlar iki topara bölünýäler. 1-njisi: Öz peýdasy/baýlyga bolan höwesi sebapli sozini pozyar. Kicirak bir bahanajyk tapyada davai diýýä. Ýöne mundanam beteri, soñ boýunam alanok sol oglan bn gurlesenini. 2-njisi: Özi islemeýa,ýöne ene-atasy başga birine berýä! Ine bu durmuş sahnasynda-da ýene gyzlar günäkär! Ene-atañ, maşgalañ ýagdaýyny bilýän bolsañ ilki näme üçin soýdüñ? Näme üçin söýdürdiñ? Name üçin birine umyt berdiñ?
    Söýgiñ soñy garañky sahna!Çyrasy sönük. Çyrany ýaksañ, iki zady görip bilýäñ. Birinjisi seni söýýän diýen adam seni aldapdyr, ikinjisi ýüp taýýarlap goýupdyr, "senki bolmasam ýerki bolýan" diýip. Köplenjem birinji wariant dogry bolup çykýa. Sebäbi bu durmuş, soñy "bad ending". Ýok munda " happy ending". it is not a dream works' studio.
bu blog 103 gezek okaldy

Teswirler

@Vettel 4 aý öň
Ten likes
@Vettel 4 aý öň
For you ⬆ @Garadaşly
@Abdurrahman 4 aý öň
Mbah happyn ending gormani yanan oytyan yazana
@Garadaşly 4 aý öň
Yo yazan adam durmusyndan razy. Yone durmusda bolup gecyan zat bolanson yazayypdyr
@Topban 4 aý öň
Mmmbah
Älemjahan