Teke ýarymada+Antalýa
Teke ýarymada+Antalýa

Teke ýarymada+Antalýa

MyratDowlet, 12.09.2020
Türkmenleriň Anadolyda Seljuk döwleti ýykylandan soňra, döwletiň içindäki güýçli tire taýpalar öz begliklerini yglan edýäler. "Baş bolmasa göwre läş" diýlişi ýaly her kim özli özüne eýe çykdygy bolýar.  Bu tä Osmanly Döwleti gelene çenli dowam edýär. Şolardan bir tirede Tekeler bolupdyr. Bu beglik 1321—1423 arasynda häzirki ady bilen Antalýa ýarym adasynda  bolan beglikdir. Bu geografiki ýere  tä 1924-nji ýyla çenli Teke ýarym adasy diýip tutulan. Şol ýyldan soňra has köne adyny, ýagny Antalýa adyna çalyşýalar.
Häzir Antalýada tekeogullardan galan ýadygärliklerem bar. 

Öň şuny bilýädiňizmi? komentarýa garaşýan.
BU BLOG 1483 GEZEK OKALDY.

Teswirler