Terrorizm näme ?

Terrorizm näme ? +3

NazarSTG, 25.06.2020
Terrorizm, syýasy, dini we ykdysady nyşanlara ýetmek üçin, bigünä adamlaryñ ganyny döken, bigünä adamlary öldüren, belli ýerleri we syýasy ýerleri basan, maksatlary üçin her dürli duzagy guran, adamlary her dürli edip kösän, gerekse öz janyny hen pida eden taýpalardyr.  Terrorlar hem aýry gruplara bölünýär, terrorizmi esaslandyran we olara baş goşanlara terrorist diýilýär. 
Latyn dilinde "terror" sözi "terreo" işliginden gelip çykyp, "terreo" "gorkuzýaryn" manysyny berýändir. Ýagny "uly gorky", "elhençlik", "uly elhençlik" manylaryny hem añladyp biler. 
"Terror" sözi ilkinji 1793 nji ýyllarda Fransiýada dörändir.
Bir terrorçy islän zadyna adatdan daşary hereket, bikanun hereketler bilen ýeter. 
Terrorizm gruplara aýrylar : 
Dini terrorizm
Döwlet terrorizm
Narkotik terrorizm
Kiber (sosýal mediýa, internet) terrorizm
Dini terrorizm din üçin kişilere ezýet edip, başga dinlileri günäsiz ýere öldürer. Döwlet terrorizmy döwletiñ kanunlaryna boýun egmezler we o kanunlary ýatyrmak üçin bikanun hereket bilen bigünäleri öldürip, ýada başga islendik ýerleri adatdan daşary hereketler bilen ýatyrjak bolar. Narkotik terrorizmy bolsa ýurtdan ýurda narkotik, neşe önümlerini bikanun hereket bilen gizli satanlardyr. Kiber terrorizm, kişiniñ bir sosýal hasabyny, döwlet banklarynyñ bilgilerine, gizli hasaplaryna internet arkaly bikanun giren kişilere diýilýär. 
Terrorizm - a diñe ýykyp ýumrup ýören, gan döküp ýörenler, ganyñ ysyndan doýmaýanlar, bigünäleriñ ganyna galanlara hem diýilýär. 
Terrorizm şuwagt Dünýäniñ hemme pujagynda diýlen ýaly bar. Ýöne gynansakda musulman ülkelerde has köpdir. Hristian, katolik, buddizmlerden köp terrorist çykmaz, diñe musulmanlardan çykýandyr. Terroristleriñ bolýan ýurtlaryndaky ýerlerine bolsa "Gyzyl nokatly, gyzyl ýerli" diýilýändir. Terroristleriñ iñ köp ýerleri diýip kartada çykarylandyr. Kartadaky gyzyl nokat bilen bellenen ýerler terrorizmiñ iñ ösen ýerleridir. (Suraty saýtda)
Terrorizmiñ iñ ýaýran köp ýerleri :
Yrak 
Pakistan 
Eýran 
Siriýa 
Owganystan 
Ysraýyl 
Ermenistan 
Hindistan 
Merkezi Afrika respublikasy
Esasan Siriýa, Yrak topraklaryna yzygerli terrorizm çozuşlary bolup durýandyr. Siriýa we Yrak terroristlerden ýaña ganyñ çaykalýan ýeridir. Terrorlar hem aýry taýpalardan ybaratdyr. 
Talibanlar 
Igiller 
Wahabistler
Talibanlar 1990 njy ýyllarda dörändir. Talibanlar talyplardyr, olary esaslandyran bolsa Dünýäde tanalan iñ belli, ýer ýüzüni gana bulan terroristleriñ biri bolan Usama Bin Ladendir. Igiller esasy Yrak topraklaryna Russiýa goşunlary bilen çaknyşýandyrlar. Wahabistleriñ taryhy gaty gadymydyr. Wahabizm 1111 nji ýyllarda dörändir. Aslynda Wahabizmiñ köp açyklamasy bar. Käbir ýerlerde "Namaz okaman, agzyny beklemän, sogap iş etmän, günä edip, zyna edip, ýalan sözläp özüne musulman diýýän kişiler wahabistdir" diýilýär. Wahabistler musulmanlaryñ käbir düzgünlerine boýun egmeýändirler, şerigatdaky käbir zatlary ýalanlaýarlar. Din üçin adam öldürdip, gan dökýärler. Din üçin bir adamy gurban etýärler. Bu bolsa ýalñyş zat elbetde. Şo sebäpli köp ýerlerde musulmanlary terroristdir öýtýärler. Wahabistler gaty erbet dözümsüzdir. Hatda ejesini, kakasyny, jigilerini hem din diýip öldürip gurban edip bilerler. Ýagny wahabistler maşgalasyndan hem geçýändir. Bular musulman däldir diñe musulmanlaryñ adyny garalaýandyrlar. 
Ýöne käbiri terroristlerin musulmany hen bardygyny aýtýar. Näme bolsada bolsun terror terror bolýar. 
"Terrorisdyñ musulmany bolmaz" R.T Ärdogan
Terroristleriñ nähili wagşydygyny bilýändiris köpümiz, kä halatda durmuşdan doýan, ýetim maşgalasy bolmaýan, ýada özüni öldürjek bolýanlar, eklenç tapman gaty erbet kösenýänler terror taýpalaryna goşulýar. 
Birem Işid, Işid näme ? Aslynda Tkm ça Işyd bolmaly. Köp kişi Işid barada ýalñyş zat bilýär. Işidiñ hemmesi terror däldir. Amerika Yraga çozup gireni üçin Yraklylar Amerikalylary ýigrenýändirler. Eger bir Amerikaly Yraga düşäýse goranar ýaly ýerinde bolmasa kellesini alyp zyñýandyrlar. Edil Amerikan žurnalisdiñ Işidli bir terror tarapyndan kellesi alynyşy ýaly. Ýöne munuñ bir sebäbi bar Amerika biderek ýere girip Yrak halkynyñ ganyny dökdi. 
Terroristleri elinde oýnadan ýurtlar we olardan peýdalanýan ýurtlar elmydama uly ýurtlardyr. Russiýa Amerika Ysraýyl Fransiýa Angliýa
Ynanmasañyzam terroristleriñ iýjeginden ýarag gözegçiligine çenli üpjün eden diñe şu ýurtlardyr. Bolman terroristlerde ne iýmit, ne bir ýurdy garşysyna alar ýaly güýji bar. Pul bilen öz bähbidi üçin, bölünjek bolýan Siriýa topraklaryndan öz paýyny aljak bolýan ýurtlar terroristleri peýdalanýarlar. Türkiýe bilmeýändir öýtýäñizmi ? Amerikanyñ Siriýa terroristlerine kömek berýändigini bilýärler we terroristler bilen uruşýarlar. Türkiýe bilibem Amerika zat diýýän däldir. Bolman Amerika ýaly ýurtlary garşysyna alyp gan dökmezä. Onsañ bolan ýenede bigünä oturan halka bolýar. Hany şeýle bir karikatura barda (Suratlar saýtda)
Nähili gowy düşündirilipdir. Wah adalatsyz garañky Dünýä... Ýene näçe adamyñ nähak gany döküler. Käşgä hemme dogan ýaly bolsa...

Çeşme :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Terrorism

https://tr.m.wikiquote.org/wiki/Ter%C3%B6rizm

https://www.fbi.gov/investigate/terrorism

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC

https://ourworldindata.org/terrorism

Saýtda :

http://syrlywakalar.variotik.org/2020/06/24/terrorizm-name-2/
BU BLOG 4430 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Garamaňlaý 2 hepde öň
'gerekse' 'terrorist' turkmen dilinde barmy shu sozler
@Tokmak 2 hepde öň
Göçürip, goýýan makalalaryňyzda harp we grammatika ýalňyşlary gaty köp. Biraz gözden geçiräýiň goýmankaňyz.