Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz?
Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz?

Şu yssy howada näme içmekligi maslahat berýäňiz? +4

pirka, 08.08.2019
Salam hormatly agzalar. Bugünler iş meseleleri bilen daşaryk köp çykamsoň meni birzat ünsümi çekdi. Aşgabatda Kämil, Elwan, Hezzet, A market ýaly marketlerde içimlik daşary ýurt suwlaryň birnäçesini tapsa bolýar (gymmat bahaly), emma şäheri içinde ýaşaýyş jaýlaryň aşagynda ýa-da ownuk dükanlarda suwlaryň görnüşleri örän azlyk edýärmi ýa-da meniň göwnümemi? Düýn 30 mkr-da bir magazine girenimde näme suw aljagymy bilmän azyndan 2 minutlap pikirlenip durandyryn. Ahyrynda ýene şol öňküje içýän goşa çynar suwumy aldym. Içýän, iýýän zatlarym barada gyzyklanmany halamsoň telefonymda "Obyektiw" atly programmada surata alyp shu barada gözletsem, programma maňa şu aşaky suraty çykaryp berdi:
Goşa Çynar (ýaşyly)
Nämçün uly hususy kärhana (HJ ýa-da telekeçi) bolup, beýdip logany ogurlanlaryna meniň özüm hem düşünmedim. Ýöne onda-da tagamyny halaýan bu suwyň. Yssy howada örän gowy gidýär. Süýjüligem kän däl, gazam. Umuman men bu blogymda öz dükanlarymyzda gazly suwuň kemlik edýändigini aýdasym geldi. Menden başga-da goşa çynar içýän barmy ?
BU BLOG 848 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Gnusmas 9 aý öň
Sonkyda name icsenem bolman durasy yokla menince :D
@pirka 9 aý öň
haha, çaý bolsada gowy giderdi diýýänmi)))
@Gnusmas 9 aý öň
@pirka bilyana :D
@Schastye 9 aý öň
Lipton
@Pishijek 9 aý öň
suw bn çaýdan başga üýtgeşik içýän zadymam ýok meňä
@FAT_TONY 8 aý öň
ay su suwlan hijisema maslahat berilek. Hayat ic