Viktorina №9

Viktorina №9 +1

@white | 03.12.2018 ý.
Hytaý döwletiniň “Siçan” ýaşaýyş şäherçigi Siçuanda ýerleşýär, bu zolagyň Türkmenistan ýurdumyz bilen nähili baglanşygy bar? Olaryň bilelikde alyp barjak haýsy maksatnamasy amala aşmady?

 

Soraga doly jogap berleni zerur, bu ýerde bu zolagyň ýurdumyz bilen baglanşygy we ol maksatnamanyň sebäbi beýan edilmeli.

Agzalarymyz tarapyndan jogap gelmänligi sebäpli, jogaby beýan edilýär: Bu şäher biziň milli emeli hemramyz TürkmenÄlem 52E uçmaly zolagydy. Siçan kosmodromy biziň emeli hemramyzy uçurmak üçni meýilleşdirdi. Emma biziň emeli hemramyzy kemala getiren Fransuz kompaniýasy Thales Alenian Spaces özüniň döreden emeli hemrasyny Hytaý döwletinden uçurmaklyga düýbünden garşy çykyp,özüniň taýýarlan hemrasyny bermejekligini aýtdy. Netijede emeli hemramyz ABŞ-nyň Florida ştatyndan uçuryldy.

bu blog 156 gezek okaldy

Teswirler

@Jepax 4 aý öň
Cnpc bn bagly birzat bolmaly bilshime gora, yone doly bilemok
Älemjahan