Walentina guni
Walentina guni

Walentina guni +3

Betyigit, 08.02.2020

♥♥♥Walentina Güni♥♥♥

Aşyk-magşuklaryñ bayramçylygy hasaplanylyan Walentina Güni eyyäm yarym müñ ýyldan bäri dowam edip gelyär.Emma onuň sebäpkari hasaplanyan Walentin barada maglumatlar ujypsyzdyr.
Rowayata görä, Walentina Gadymy Rim imperiýasynda yaşap geçen , takyk ylymlar bilen gyzyklanan, lukman , ruhany bolupdyr.
Onuň yashan döwüri Klawdiy II hökumdarlyk eden dowrüne gabat gelipdir. Ol goşuna gaty jogapkarçilik bilen garap, legionerlere oylenmegi gadagan edipdir. Sebäbi öýlenensoňlar maşgala aladalary esgerleriň ünsüni sovyamyshyn. Legionerleriň bagtyna Valentin atly ruhany bolupdyr. Ol ashyklara gizlinlikde nika gyýypdyr ve hökümdaryň gazabyndan çekinmändir.
Yerin astynda yylan gäwşesede bilinyär diyilişi yaly , bu syryň usti achylypdyr. Hökümdar Valentiny jezalandyrmak barada kanun çykarypdyr. Jezalandyrylmasyndan öñ ol zyndanda bolupdyr we zyndan gozegçisiniň gyzyna aşyk bolupdyr. Yone onuň ruhany bolmagy soygüsini mälim etmeklige mumkinçilik bermändir.Sheyle-de bolsa ol öluminin oñ yany 13-nji fewralda söygülisine hat yazypdyr ve ol hat ölüminden son gyza gowshurylmagyny gazanypdyr.
496njy yylda papa Gelasius 14 -nji fewraly KERAMATLY WALENTIN güni diyip yglan edipdir.

Ine, şondan bäri hem her ýylyň 14-nji fewralynda "Söýgüliler " güni bellenilyar.
  Salam saytyn agzalary.Men size walentina guninin taryhyny siz bn paylasmak isledim.Walentina gununin yetip gelmeginede sanlyja gunler galdy.Hemmanizin yetip gelyan 14-nji fewral Walentina guniniz bn tuys yuregimden gutlayaryn.

BU BLOG 5520 GEZEK OKALDY.

Teswirler