ÝOKANÇ KESELLERDEN GORANMAK
ÝOKANÇ KESELLERDEN GORANMAK

ÝOKANÇ KESELLERDEN GORANMAK +6

white, 08.02.2020
x_hand_wash_2.jpg 5.87 KB
Elleriňizi ýygy-ýygydan ýuwmagy endik ediň! Antibakteriýal sabynlary ulanmak has hem ähmiýetli bolar.


x_wear_mask_2.jpg 4.69 KB
Köpçülik ýerlerinde we ýapyk zolaklarda ýokanç keselleriň döremegi we uzak saklanmagy üçin oňyn şertler döreýär. Ýüz ýapynja örtükleri ulanmak sizi howa-damja usuly boýunça geçip biljek wiruslardan gorap biler.

x_stay_home_2.jpg 2.96 KB

Eger siz kesellan bolsaňyz, onda öýde boluň we öz ýagdaýyňyz barada maşgala lukmanyna habar beriň. Degişli bejergi işlerini öz wagtynda almak, siziň tiz sagalmagyňyza getirer.

x_avoid_touch_2.jpg 5.58 KB

Hapa elleriňiz bilen burnuňyza, gözüňize, agzyňyza degmekden gaça duruň!

x_cover_2.jpg 4.89 KB

Üsgürjek ýa-da asgyrjak wagtyňyz el-ýaglykdan peýdalanyň, ol ýokanç keselleriň ýaýramaklygyna päsgel berýär.

x_desinfect_2.jpg 3.86 KB

Kän peýdalanýan predmetleriňizi we öý mebellerini wagtal-wagtal dezinfeksiýa işini geçirmek zerur.

x_avoid_sick_2.jpg 4.65 KB

Kesellän adamdan boldugyça gaçarak duruň, onuň ýakyn bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak siziň keselleme ähtimallygyňyzy birnäçe esse ýokarlandyrýar.
BU BLOG 4930 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Schastye 5 aý öň
Koronovirusa menzeyar in birinji surat
@white 5 aý öň
@Schastye hawa bildiñiz, bu gorag profilaktika maksatlary hem şol kesele ýönelip taýýarlanylan.