Täzelik
 • Gurban Berdiýew Aşgabada geldi

  Bu gün irden, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň çakylygy bilen Russiýanyň "Rubin" toparynyň tälimçisi, meşhur Gurban Berdiýew Aşgabada geldi. Ol Aşgabatda 3 günlük iş saparynda b

  18.03.2019 ý. | 52
 • Türkmen demir ýol ulgamynda ýene bir ädim öňe

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Türkemnistanda Aşgabat-Amyderýa-Aşgabat demir ýol gatnawyna wagon-restoran kafesi gurnaldy diýlip habar berilýär. Ol wago

  13.03.2019 ý. | 49
 • Resmi habarlar

  «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda Türkmenistanyň Prokuraturasy edaralarynda düý

  12.03.2019 ý. | 50
 • Mekdep okuwçylarynyň internet olimpiadasyndaky ýeňşi

  Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherindäki «Erudit» ylmy-önümçilik merkeziniň guramagynda mekdep okuwçylarynyň arasynda dünýäniň birnäçe döwletleriniň mekdep okuwçylar

  06.03.2019 ý. | 57
 • Aşgabatda Joss Stoun-yň konsertine garaşylýar

  2019-njy ýylyň mart aýynyň 7-ne, sagat 19:00-da Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Aşgabadyň "Watan" kinokonsertler zalynda çagalaryň hukuklary hakyndaky konwensiýasyny

  06.03.2019 ý. | 44
 • Türkmenistanda 8-nji mart baýramçylygy mynasybetli aýal-gyzlara pul sowgatlary gowşurylýar

  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken karary esasynda, 8-nji mart baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň edara-kärhanalarynda zähmet çeký

  05.03.2019 ý. | 27
 • "Türkmenistan Sport" kanalynda Elklasiko oýny berler

  2019-njy ýylyň mart aýynyň 2-den 3-ne geçýän gije sagat 00:45-de "Türkmenistan Sport" kanalyndan göni ýaýlymda futbol boýunça dünýäniň iň öňde baryjy toparlary bolan "Real Madrid"

  02.03.2019 ý. | 48
 • Lebap welaýatynda ikinji howa menzili gurular

  Geçen hepde Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň mejlisinde Kerki şäherinde döwrebap howa menzilini gurmak barada karara gol çekildi. Bu howa menziliň gurluşygyny "Gündogdy" hususy kärhan

  25.02.2019 ý. | 64
 • Telekeçiler Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňüne tutýarlar

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňünde tutandyklary. Bu taslamany durmuşa

  21.02.2019 ý. | 68
 • 2018-nji ýyl ýurdumyzyň iň gowy etraby

  2018-nji ýyl boýunça Türkmenistan ýurdumyzda iň gowy etrap diýlip "Esenguly" yglan edildi we bu etraba pul möçberinde 1 million ABŞ-nyň dollary baýrak berildi. Her ýyldaky geçirilý

  06.02.2019 ý. | 69
Älemjahan