Täzelik
 • AK ÖÝLERIŇ GURLUŞYGY

  Ýurdumyzyň Balkanabat, Daşoguz we Türkmenabat şäherlerinde "Türkmeniň ak öýi" atly binalar toplumynyň gurluşygyna badalga berildi. Türkmen gara öýlerini ýadyňa salýan bu beýik, täs

  06.12.2018 ý. | 17
 • Türkmenistanda doglan kosmonawt 4-nji gezek älem giňişligine çykýar

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ordenine mynasyp bolan uçarman we kosmonawt, şol bir wagtda Rossiýanyň gahrymany Oleg Kononenko, Amerikan raýaty Enn Makleýn we Kanadanyň raýaty Dewid Sen-Jak d

  04.12.2018 ý. | 40
 • Aşgabatda halkara forum

  Aşgabatda 6-7-nji dekabrda geçiriljek UNESKO halkara guramasy bilen bilelikdäki "Beýik Ýüpek Ýolunyň Ýüregi" atly halkara forumyna taýýarlyk işleri dowam edýär. Türkmenistan ýurdumyz

  03.12.2018 ý. | 18
 • ŞOWLY nyrhnamasy

  Aşgabat şäher telefon ulgamynyň (AŞTU), ýurdumyzyň raýatlaryna täze hödürleýän nyrhnamasy ŞOWLY diýlip atlandyrylýar. CDMA-ulgamlarda hereket edýän bu nyrhnama baradaky maglumatlar a

  01.12.2018 ý. | 48
 • Aşgabatda iş orunlaryň ýarmarkasy geçiriler

  21-nji noýabrda "Altyn ýyldyz" döwlet kärhanasynda iş orunlaryň ýarmarkasy geçiriler. Bu ýarmarka gatnaşmak üçin ähli edara-guramalar, önümçilik we senagat kärhanalary özüniň boş

  20.11.2018 ý. | 92
 • Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamy kämilleşýär

  Türkmenistanyň "Altyn Asyr" ÝPGJ  ýakyn wagtlarda uzaklarda we kiçi ýaşaýyş zolaklarda ýaşaýan ilatymyz üçin internet we mobil aragatnaşyk serişdelerini gurnamagy meýilleşdirý

  17.11.2018 ý. | 72
 • Türkmenistanda ýaňy kemala gelen çaganyň ýüregine, täsin operasiýa etdiler

  Türkmenistanda täze doglan 1 kg. 207 gr. agramly gyzjagazyň (1 aýlyk), ýüregine täsin operasiýa geçirildi. Operasiýa geçirmek boýunça ýurdumyzyň "Enäniň we çaganyň saglygyny goraýy

  12.11.2018 ý. | 73
 • Lebap welaýatynda täze himiýa-tehnologiýa institutyny açmak meýilleşdirilýär

  Hepdäniň Duşenbe güni 2-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde täze himiýa-tehnologiýa institu

  04.11.2018 ý. | 68
 • AŞTU özüniň täze nyrhnamalaryny hödürleýär

  AŞTU Türkmenistan ýurdumyzyň bilim edaralary üçin niýetlenen täze nyrhnamalary hödürleýär. Täze nyrhnamalar boýunça has giňişleýin maglumatlary Aşgabat şäher telefon ulgamynyň re

  03.11.2018 ý. | 107
 • 60 metr beýiklikli Magtymguly Pyragynyň monumenti gurular.

  Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragt Babaýew täze döredijilik işiniň başyna geçip, onuň bu gezekki ajaýyp eseri beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 60-metr beýiklikli monumentidir. Bu

  26.10.2018 ý. | 100
Älemjahan