Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar
Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

11.08.2019 ý.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýramy diýlip yglan edildi we şol günler iş günleri däldir.

Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, 11-nji awgustdaky dynç güni 14-nji awgusta geçirildi. Şeýlelikde, Türkmenistanda Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

bu täzelik 8 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan