Haj parzyny ýerine ýetirmäge giden türkmen zyýaratçylary dolanyp geldiler
Haj parzyny ýerine ýetirmäge giden türkmen zyýaratçylary dolanyp geldiler

Haj parzyny ýerine ýetirmäge giden türkmen zyýaratçylary dolanyp geldiler

29.08.2018
Awgust aýynyň 27-ne ýurdumyzyň bäş welaýatyndan döwlet tarapyndan giden 153 sany türkmen zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygydan öýleirne sag-aman dolanyp geldiler.  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” gullugy zyýaratçylar üçin ýörite uçary gurady. 
Zyýaratçylar Medinede Muhammet pygamberiň aramgähine, şäheriň belli metjitlerine we beýleki mukaddes ýerlere zyýarat etdiler.
Goý, ildeşlerimiziň mukaddes Käbä haj zyýaratyna gidip, şol ýerde eden doga-dilegleri Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!
bu täzelik 402 gezek okaldy

Teswirler