Türkmenabatda hassahana we lukmanlara täze ýaşaýyş jaý toplumy ulanylmaga berildi
Türkmenabatda hassahana we lukmanlara täze ýaşaýyş jaý toplumy ulanylmaga berildi

Türkmenabatda hassahana we lukmanlara täze ýaşaýyş jaý toplumy ulanylmaga berildi

22.07.2018
Hormatly Prezidentimiziň kararyna laýyklykda Türkmenabat şäherinde gurlan welaýat köpugurly hassahanasynyň binalar toplumy we Lukmanlar şäherjigi dabaraly ýagdaýda açyldy. Bu taryhy waka oňa gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Ilatyň saglygyny ygtyýarly goramakada, keselleri netijeli bejermekde möhüm ähmiýete eýe boljak häzirki zaman desgasynyň we lukmanlar üçin täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabaralaryna gatnaşyjylar ýürek buýsançlaryny joşguna besläp beýan edýärler.
2.jpg 130.19 KB
3.jpg 117.95 KB
4.jpg 273.71 KB
5.jpg 84.79 KB
6.jpg 127.09 KB
bu täzelik 355 gezek okaldy

Teswirler