Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Gurban baýramyny bellemek hakynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Gurban baýramyny bellemek hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Gurban baýramyny bellemek hakynda

18.08.2018 ý.
Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

1. Türkmen halkynyň milli baýramy bolan Gurban baýramyny 2018-nji ýylyň 22-23-24-nji awgustynda bellemeli we şol günleri iş güni däl diýip yglan etmeli.

2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW


bu täzelik 286 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan