Türkmenistan eltip bermek hyzmaty kämilleşýär
Türkmenistan eltip bermek hyzmaty kämilleşýär

Türkmenistan eltip bermek hyzmaty kämilleşýär

26.07.2020
Türkmenistanda azyk önümlerini we taýýar naharlary onlaýn eltip bermek işi barha ilerleýär. «Altyn Asyr» bank kartlaryny ulanyp, nagt däl usul arkaly töleg ulgamy hem çalt ösýär.

Häzirki wagtda watandaşlarymyz web saýtlaryň we smartfonlar üçin programmalaryň goldawy bilen dürli hyzmatlardan peýdalanyp bilýärler. Mysal üçin, Nesip etsinGiperTmYnamdarGetirTmAk Tam Bazary , Kamil100harytNur MarketBalary  we beýleki onlaýn söwda merkezleri arkaly önümi sargyt edip, ony gapyňa çenli getirdip bolýar.

Internetdäki bahalary deňeşdirmek hem gaty amatly. Öýde oturan ýeriňizden dükanlardaky bahalary hem deňeşdirip bilersiňiz.

Tagamlar we azyk önümleri babatynda "Dostawka.bar" Türkmenistanyň hemme ýerinde işleýär. Aşgabatdaky hyzmatlar şäheriň iň gowy kafelerinden islendik tagamlary öýňüze getirer. Bulardan başga-da, MenýuSaraýIminamiAk Tam Bazary  we  Saraýly öýi ýaly meşhur programmalary ulanyp, taýýar nahar sargyt edip bilersiňiz.

bu täzelik 61 gezek okaldy

Teswirler

@Anuşkam 2 aý öň
Nm üçin dine asgabatda??Mary we başga welayatlarda yok şol hyzmat???
@mergenatayev 2 aý öň
hawa nam ucn maryda yok
@Kuryazow 2 aý öň
da nam un daşoguzda yok