Täzelik
 • Türkmenistan halkara ykdysady forumyna gatnaşar

  Türkmenistanyň hökümet derejesindäki wekiliýeti Peterburgyň halkara ykdysady forumyna gatnaşar.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyn

  07.06.2019 ý. | 15
 • Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda howa gatnaw

  Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ilkinji ýörite howa gatnawynyň ýola goýuljak senesi belli boldyAşgabat syýahat" syýahatçylyk kärhanasy "Türkmenhowaýollary" agentligi bilen bile

  07.06.2019 ý. | 13
 • Hazar gazynyň Ýewropa iberilmegi artar

  Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün etmekde Hazar sebitiniň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artýar, diýip penşenbe güni Gazy eksport ediji döwletleriň Forumynyň (GEDF) Baş sekretary Ýuriý Sent

  05.06.2019 ý. | 15
 • Türkmenistanda demir ýol peteklerini onlaýn usu

  'Türkmendemirýollary' agentligi her ýyl takmynan 6 million ýolagça hyzmat edýär. Ýolagçylaryň syýahat wagty rahatlygyny we howpsuzlugyny üpjün etmek maksatlaryny göz öňünde tutýan '

  03.06.2019 ý. | 25
 • Türkmenistanda diplomlary tassyklamaklygyň tertibi hakynda

  "Turkmenportal.com" saýtynyň habaryna görä,  saýtyň žurnalstleri tarapyndan Türkmenistanda daşary ýurt diplomlaryny tassyklamaklygyň tertibi hakynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligin

  02.05.2019 ý. | 130
 • Bugün Türkmen halky Bedew baýramçylygyny belleýär (FOTOREPORTAŽ)

  Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp Türkmenistanyň ähli künjeginde giňden baýramçylyk bellenilýär.  Bu baýramçylyk myna

  27.04.2019 ý. | 96
 • Gurban Berdiýew Aşgabada geldi

  Bu gün irden, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň çakylygy bilen Russiýanyň "Rubin" toparynyň tälimçisi, meşhur Gurban Berdiýew Aşgabada geldi. Ol Aşgabatda 3 günlük iş saparynda b

  18.03.2019 ý. | 105
 • Türkmen demir ýol ulgamynda ýene bir ädim öňe

  Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Türkemnistanda Aşgabat-Amyderýa-Aşgabat demir ýol gatnawyna wagon-restoran kafesi gurnaldy diýlip habar berilýär. Ol wago

  13.03.2019 ý. | 105
 • Resmi habarlar

  «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda Türkmenistanyň Prokuraturasy edaralarynda düý

  12.03.2019 ý. | 104
 • Mekdep okuwçylarynyň internet olimpiadasyndaky ýeňşi

  Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Saratow şäherindäki «Erudit» ylmy-önümçilik merkeziniň guramagynda mekdep okuwçylarynyň arasynda dünýäniň birnäçe döwletleriniň mekdep okuwçylar

  06.03.2019 ý. | 127
Älemjahan