Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Piramidanyň hakyky reňki anyklandy

  Müsürdäki piramidalaryň binagärlik aýratynlyklary gadymy döwürlerden bäri hünärmenleriň ünsüni çekýär. Golaýda Keops piramidasynda täze açyş edildi. Dünýäniň iň täsin binala

  11.07.2019 ý. | 25
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Siwas şäherinde türkmen filmi görkezildi

  Düýn, Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günleriniň çäginde Siwas şäherinde ýerleşýän Kongres binasynda türkmen filmi görkezildi. Kino muşdaklarynyň onlarçasy bu taryhy binada

  11.07.2019 ý. | 22
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi

  "Türkmenistan" (türkmen dilinde) we "Neýtralnyý Turkmenistan" (rus dilinde) gazetlerinde ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi. Gazetleriň

  08.07.2019 ý. | 26
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  "Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

  Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň

  04.07.2019 ý. | 32
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  WATAN GORAGYNDA IKI ÝYL, HYZMATYNDA BIR ÖMÜR

  Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary

  04.07.2019 ý. | 29
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

  2019-njy ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Liberal-demokratik Partiýasynyň Daşary işler boýunça müdirligini

  30.06.2019 ý. | 31
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Balkan welaýatynda täze ýod zawody işe girizildi

  «Himiýa senagat» hojalyk jemgyýetiniň buýurmasy esasynda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çägindäki «Çalja» meýdançasynda täze ýod zawody gurlup, ulanmaga berildi.  Gurluş

  29.06.2019 ý. | 28
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatla

  Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidentijenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWAHormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul etme

  29.06.2019 ý. | 28
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Daşoguz şäherinde 72 maşgala täze jaýlar ulanmaga berildi

  Daşoguz şäherinde köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň üçüsiniň açylyş dabarasy boldy. Şolarda bagtyýar maşgalalaryň 72-si jaý toýlaryny tutdular diýip, döwlet habarlar agentligi ýaz

  29.06.2019 ý. | 30
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Watan goragynda 2 ýyl, hyzmatynda bir ömür

  Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şol nukdaýnazardan, biz hem döredijilik toparymyz bilen ýazky çagyryş möwsüminiň alnyp barly

  28.06.2019 ý. | 58
Älemjahan