Täzelik
Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi

Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi

11.11.2019 ý.

 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Ýurdumuzda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy

  Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdyGeçen hepdäniň anna gününde ― 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolba

  17.09.2019 ý. | 37
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Halkara bäsleşikler: okuwçylar 136, talyplar 29 medal

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 13-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow döwlet Baştutanyna türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň ş

  17.09.2019 ý. | 47
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Halkara festiwalda türkmen topary birinji orny eýeledi

  Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäherinde 14 - 16-njy sentýabr aralygynda geçirilen "Tansyň jadysy" aýdym-saz festiwaly şowhunly gala-konsert bilen tamamlandy. Bu gün festiwalyň birinj

  17.09.2019 ý. | 44
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  «TÜRKMEN ALABAÝY» atly kitaby çapdan çykdy

  MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY KITABY MILLI GYMMATLYKLARY WAGYZ ETMEKDE TÄZE BELENTLIKDIRMinistrler Kabinetiniň anna güni bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurban

  15.09.2019 ý. | 105
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi

  Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanar.2019-njy

  13.09.2019 ý. | 23
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Ilkinji türkmen kompýuterleri öndüriler

  2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Kompýuter tehnologiýalary merkezi” tarapyndan esaslandyrylan “Agzybirlik tilsimat

  11.09.2019 ý. | 55
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Türkmenistanda söwda ulgamy sanly görnüşe geçýär

  «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan şu günler Aşgabat şäheriniň çäklerinde döwlet söwda ulgamy sanlaşdyrylýar. Has takygy, paýtagtymyzdaky Söwda we daşary ykdysady aragatnaş

  11.09.2019 ý. | 35
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Türkmenistanda çagalaryň saglygyna aýratyn üns berilýär

  Mihael Gerstlauer: «Türkmenistanda çagalaryň saglygyna aýratyn üns berilýär»Aşgabatda geçirilen Saglygy goraýyş boýunça VIII türkmen-german forumynda GFR-iň Augsburg şäher hassahana

  09.09.2019 ý. | 29
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

      6-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de kä

  07.09.2019 ý. | 29
 • Türkmenistanda Hasyl toýy bellenildi
  Ermenistan Türkmenistandan gaz almaga hyýallanýar

  Ermenistanyň “Verelq” habar saýtynyň berýän maglumatyna görä, Ermenistanyň mejlisindäki maslahatda çykyş eden Ermenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçisi Artaşes Tumanýan Eý

  07.09.2019 ý. | 39
Älemjahan