Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmenistan — Singapur: gatnaşyklaryň täze sahypasy

      16-njy awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde awgust aýynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygyndaky Türkmenist

  21.08.2019 ý. | 2
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Täze rekord — ekologiýa uly hormat

    Hazaryň türkmen kenaryndaky täsinlikler, gözellikler million-million göwünleriň ykraryny gazandy. Golaýda bolsa olaryň ýene birini Ginnesiň rekordlar kitaby hem ykrar etdi. Türkmeni

  21.08.2019 ý. | 1
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Dünýä uzaýan dostluk ýollary

   9 — 18-nji awgust aralygynda Hytaý Halk Respublikasynda Ýaşlaryň 8-nji halkara festiwaly geçirildi. Pekin we Dalian şäherlerinde geçirilen bu çärä ýurdumyzyň wekilçilikli topary

  21.08.2019 ý. | 1
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Özbegistan Respublikasynyň daşary işler minist

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi.Myhman duşuşmaga döredilen müm

  18.08.2019 ý. | 10
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Hazar Hakykaty

      Türkmenistan Hazar sebitiniň ykdysady hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmagyň täze tapgyrynyň ilkinji möhüm ädimini ätdi: milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangy

  16.08.2019 ý. | 14
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Awazada geçirilen birža söwdalarynda 335 millio

  Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde göçme söwdasyny gurady. Onda ýurdumyzda öndürilýän nebit we nebit önümleriniň, dokma önümle

  16.08.2019 ý. | 1
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Hazaryň kenaryndaky işewürlik duşuşygyna 32 ýurduň wekilleri gatnaşdylar

  Birinji Hazar forumynyň çäklerinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Berkarar” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň işewürleriniň duşuşygy geçirildi. Du

  13.08.2019 ý. | 15
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmenistan bilen Russiýa köpugurly hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýär

   Duşenbe güni Awazada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Russiýa Federasiýasynyň Premýer-mini

  13.08.2019 ý. | 17
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýram

  11.08.2019 ý. | 8
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Awazada täze ýola goýlan kireýine welosiped hyzmaty

  Siz şu tomusda Awazada bolduňyzmy? Ajaýyp dynç alyş boldy, şeýle gerek?! Bu şypaly mekana  indiki gezek geleniňizde size ýene bir ýakymly täzelik ― «Ekowelosiped beketleri» garaş

  11.08.2019 ý. | 11
Älemjahan