Täzelik
 • Telekeçiler Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňüne tutýarlar

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňünde tutandyklary. Bu taslamany durmuşa

  21.02.2019 ý. | 100
 • Taksi hyzmatynyň täze görnüşi

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň üstümizdäki ýylyň 28-nji iýunynda geçirilen bilelikdäki mejlisinde taksi awtoulaglaryna taksi hyzmatynyň täze gör

  14.07.2018 ý. | 167
 • Ýyldyz myhmanhanasynda guralan maslahat

  Düýn "Ýyldyz" myhmanhanasynda "Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakyndaky kanuny kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk" atly taslamanyň çäklerinde

  12.07.2018 ý. | 111
 • Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň maks

  Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň

  09.06.2018 ý. | 115
 • Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli

  25-nji maýda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi.Şu gün mekdebi tam

  27.05.2018 ý. | 113
 • Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň

  18-nji maýda ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda h

  21.05.2018 ý. | 106
Älemjahan