Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Telekeçiler Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňüne tutýarlar

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňünde tutandyklary. Bu taslamany durmuşa

  21.02.2019 ý. | 132
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Taksi hyzmatynyň täze görnüşi

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň üstümizdäki ýylyň 28-nji iýunynda geçirilen bilelikdäki mejlisinde taksi awtoulaglaryna taksi hyzmatynyň täze gör

  14.07.2018 ý. | 220
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Ýyldyz myhmanhanasynda guralan maslahat

  Düýn "Ýyldyz" myhmanhanasynda "Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakyndaky kanuny kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk" atly taslamanyň çäklerinde

  12.07.2018 ý. | 132
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň maks

  Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň

  09.06.2018 ý. | 141
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli

  25-nji maýda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi.Şu gün mekdebi tam

  27.05.2018 ý. | 136
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň

  18-nji maýda ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda h

  20.05.2018 ý. | 122
Älemjahan