Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmen bedewiniň

  Türkmen bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny has-da artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzda atçylygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, şeýle hem Türkmeni

  29.04.2018 ý. | 137
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmenistanda BWU-nyň weteranlaryna we tylda ga

  1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň nusg

  29.04.2018 ý. | 149
Älemjahan