Täzelik
Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy

Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy

25.06.2019 ý.

 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmen bedewiniň

  Türkmen bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny has-da artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzda atçylygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, şeýle hem Türkmeni

  29.04.2018 ý. | 110
 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Türkmenistanda BWU-nyň weteranlaryna we tylda ga

  1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň nusg

  29.04.2018 ý. | 123
Älemjahan