Güýmenje
«Abonentiň telefony öçürilendir…»

Sen nirede,
şu hal dara-direde,
şeýlebir sesiňi eşdesim gelýär.
Sen bolsa arzymyň ýeterinden daş.
Aşyk bolan ömrüň eşretin bilýär,
diňläsim gelýär seň saz ýaly sesiň,
dem alşyňy, aýnaýşyňy, gülkiňi.
Sen bolsa ret edip, yşkym tütedip,
Meň aşyk pälimi, şahyr küýümi
bitaý kapyýa deý özüme goýýaň.
Ah, şol telefonňam ebedi öçük.
Men bolsa bir seniň sesiň küýseýän,
Bar zatlaň, ýok zatlaň baryndan geçip #nb #goshgy
Gurbannazar Ezizow "Güýz peýzažy"
"Ýaşlyk"
"Gyzlaryma"
"Eneler"
Turkmen sahrasy kitap
India - Mini Wold
Gowy aýdym
Semrapsin diydiler:(
Birem agarypmyshym, ol hiclay wn semrapsin diyenne nemetdim
Köpräk iýmeli şoň ün
Toýda ilki towuk gril, soň lüle, soň ullakan garohly çorba, soňam manty, öýe gelibem palow. #ishdah #jojo
Soyushayelida
garryn namanki?
Şular çykanda da ýazjakmaý?
Grafikasyz ish erbet zat, arada bir gyzy ishinden alyp gechjek diyipdim, shol boshayan wagtyndada bashlyk ishe chagyrypdy,
hich kimi sholar yaly situasiya dushurmesin, gaty erbet ozumi trmz duydum
Gaty bet zatdyda yone mlya
belki gunaden alyp galandyr
Sykylyk calyp bilyan oglanlar bizden bir adim ongde hemishe de
@Gnusmas, olar gyzam calt yryarlar, taksinem calt saklayarlar, futbola da gowy bolet edyaler, ayratyn zehinli da garaz...
Sykylyk çalmagy owrenmek kyn dal herkimem owrenip bilyar ony.
Sykylyk chalyp bilyan gyzlar nahili :D ?
sygyryn yzynda owrenipdirin, sygyr bakmadyk bolsam owrenip bilman galmagymam ahmaldy
Name uchin pikir yazmak beyle kyn ka???
Dostoyny pikir yazyancam yarym sagat gecday
Hay mlaa onumden shastya yazypdyra, indi gunum gara gecer, hotya galanja 5 sagady bolsa da jhalka yene
Biri maňa bir zat diýýä öýdýän :D@Jepax,
Ýörüň toýa gideliň !!!
Elimden tut
Soyushayeli hayysh
Şuny biriň psihbolnissa äkidäýiňä @pikirchi,
Garramaň
Ýaşajyk boluň her wagt
Hasam gyzlara degişli
Oňa-muňa näz etmäge bahana gözläp beýniňizi ýadatmaň
Garranson oynasada gay turuzyp yormesin diyjek boldunmy
@Dipsomaniac, garransoňlar düzelýäler
Gyzlar “Bolya” diyyaler
Nury Kasoy “Garratma Meni”
@Demure, we garramany o dünyâ uçup gitdi
Täşli Tülegenow-sonam geldimi # gowy aydypdyr
Kerimguly Rejebowyň şägirdi
Yashlar korzehin bolup yetiship baryar. Ne dil bilyarler, ne matematika, ne taryh. Onkuler copanam bolsa in azyndan rusca gowy dushunyarler.
Hazirkiler aha aha ye esbiter
esasy zat turkce bilyaler turke gidip ishlese boljak
@Gangster, turkcanem adam yaly gurlap ya yazyp bilseler bashga gurrun weli
Bän säni säviyorum dp ýazýalar. Harpa tanaýan ekenler
Ýaşlary yetişdiryän guramalaryň ýagdaýy şu bolsa, yaşlardanam üýtgeşik bir zada garaşylanok. Özlerini ýetişdirmeleri üçin mümkinçilikler ýok diyiljek derejede az. Ya birileri ugrukdyrmaly, ya elinden tutmaly bolmasa şo "yhy yhy oo" eder yörer gyz erkegi
Çagalar bagy terbiyeçilerini, başlangyç we orta mekdep mugallymlaryny täzeden bir synagdan geçirmeli öz işlerine nähili ýagdaýda eýedigini gözden geçirmeli. Kitaphanalara kitaplar türkmen dilinde terjime edilmeli. Mümkinçilikler özgerdilmegi ... Ýaly bir ton iş bar ondan soňam ýaşlar yhy yhy oo etse onda olaryň günäsi
Synagdan geçirýänleri kim synagdan geçirmeli onsaň? Şu wagta çenli norm synagdan geçirilen bolsa düzelerdi, @Baheyr,
Älemjahan