Güýmenje
Syke-Düýş. Blin şu adam aýdym çykarsa, durmuşymdan bir gysym palçyk alyp sungat döreden ýaly.
Gowja aydym eken
Men ýazamsoň diňlediňmi ýa öň diňläniňe ýazdyňmy?@Umyda,
Avicii-Wake me up aydymy kolonka catyp futbol oynan wagtym, yuregimde messi bilen ronaldunyn ruhlary urshyan yaly:D. #kayf
Durmuşyňyza düýpli täsir eden ýalňyşlygyňyz näme?
Nahara duz atmagy ýatdan çykaraýsaň, hi şeýdäýmersiňä Şasenem #güň #waňk :D
Влюбилась.
Beýnimde tok öçdi :D
Весна:)
Şu günä meniňkem öçýär öýdýän, nahar bişip barýar, öýdede bir döwüm çörek ýok)
Beýnisi tokly işleýä diýseler ynanamokdymda
Duza derek sahar atmasañ bolya)
1'5mlrd adam halkyň bar. 4 aýda 3331 adamyň öldi. Bütin ykdysadyýetiň durdy. Bütin dünýä üstüňden güldi, senden ýüz öwürdi. Häzir, köçeler adamly, zawodlar doly işde. Dünýäde haos, ykdysadyýet podwalda. Şu ýagdaýy döretmek üçin 3331 adamyna gynanyp bilermi şu Hytaý? Bellik: Hytaýda atuw karary bar, günde atylýan adam sanynyň statistikasy wirusdan ölenlerden kän. Pikiriňiz?
Wirusdan ölenler diňe şo 3331 dp pikir edip ýördüňmi?
Gowy pikirlera yazyan welin pikirleshjek adam yok yaly
Maňa bu zatlar gyzykly däl @falso,
@Tagtabit, dogry däldir belki. Ýöne tüssesiz ot bolmaz. Gürrüň ölen adamda däl, biologik ýarag bolup biler. Wirus döredýäň, waksinaň bar, hawa bar şularda, slişkom ýeňil geçdiler bular.
@Winni Şu... atuw kararyna düşünmedimdä. Adamlar wirusdan ölip ýetişmänkä atylyp öldirilýämi?
@Nemelaý, agyr jezalarda atuw karary berilýär, ýagny eýranda asyp öldürseler bularda atylýar.Ömürlik türme diýen düşünje ýok.
@Winni şular ýaly täzelikleri haýsy saýtdan okap bolarka
@Nemelaý, men okamadym. Ntw da habarlar berýär, şony görýän bolany.
hemishe aytyan yapyk gapylan arasynda gurrunleri nache gumap edip pikirlenjek bolsagam bizin aklymyz yetmez ol zada
kelle agyrdanyna degmez
@pikirchii, ýapyk gapylar pikir etmegi gadagan edenok.
Rus nebitiň bahasy 4$ baarrele (192l) , 1 l benzin, 0.89$. Maýa twaýa ni panimat:)
@Winni, bahany döwdümi
Şuňky nämaý ?! •_•
fjgh fjgh fjgh
Kimiň nämesi?
Jogabyny nagt bermek kynmy?
Nagt däl hasaplaşyklar amala aşyrmak ýörgünlü :) @Tokmak,
@Schastye, haý, bolýarda :)
Şu ýagdaýda Trampyň çykyşlaryna haýran galýan. blin bu priduroga reç ýazýan kim kä? Sende dünýäde # ekonomika bar, ikije döwlet bilen serhediň bar, kesel dörän gününden 4 aý soň geldi. Bleat kakoý to 10 günde dünýäde keseli boýunça rekord goýdy. Prezidenti bolsa aý 100-200 müň adam ölse zyýanam ýok diýýär. #huýýet_ne_wstat'
Gyzmalyk edäýdim öýdýän, geň görmäň habarlary diňläp otyryn:D
Kip kolp ent driňk e kap of wotka
Ukraina Hytaýdan diläp maska alýar, beýleki tarapdan maskalary Ýewropa satylýar. Blin nähili halkaý şul? Halky nädip çydaýarka?
Italiyadada boldy bu yagday, yuwashlyk bn temany yapdylar, usa alyp gidipdi maskalary
@pikirchii, usa bilen ukrainaň ýagdaýy deň dälmikä diýýän. Usa islendik ýurda ber maňa şuny diýse, hiçkim ýok diýmez. Ýöne ukraina çisto biznes üçin ýewropa satýar.
@Winni, yalnysh pikir yoredyan
ykdysadyyeti USA bagly bolan yurt bolsa bererdiler...
Ýöne ukraina usa satanok, ýewropa ýurtlaryna bagly däl ýurt, ýewrosoýuz almady ukrinany, almazam.@pikirchii,
AIdS, AIW, onkologiýa keselleri, ýürek ýetmezçiligi, sarygetirme keseli, açlyk, awtoheläkçilikden näçe müň,million adam günde ölýär, näme üçin şol meselelere koronawirus ýaly üns betlenok diýilýär? Meniň pikirimçe ol ýagdaýlaryň hijisi bu wirus bn deň bolup bilmez. Meselem agşamlyk iýýäň 7 adam maşgalada, 7si hem howp astynda birinde çyksa. Başdaky ýagdaýlarda olar ýaly kesellemek howpy ýokary däl.
@Achilles, +++=+ şunuň bilen ylalaşmaýan, +++= 2+ dogry bolar
Каждый раз после появления 3G, 4G, 5G что-то случается. С появлением 3G в 2003 году в мире появилась атипичная пневмония. В 2009-м нам показали 4G, и в мире зафиксировали вспышку свиного гриппа. Теперь настало время коронавируса.Амир Хан.
Amir han icgilimika ))
@rosso, köpräk udar iýipdir bu ýaşuly.
6g chykmaka oylen diyjek boldumyka