Güýmenje
Imoñdan bashga biri nadp girmez yaly etmelay
Iki sözi ýigrenýän
Konechno, kstati
Türkmençesi - Elbetde, ýogsa-da
Konechno diýmek gürleýän adamda aýdýan zadyna çendenaşa ynamlydygyny görkezýär.
Kstati diýmek gürleýän adamyñ gürlejek zadyny öňünden planlaşdyrmaýandygyny
Üçburçlugyň içki burçlarynyň jemi 180°my? Konechno! A, nihrena! Lobaçewskiñ geometriýasynda 270°
Tekiz yerde 3 burçlygyň içki burçlarynyň jemin 180 gradus diýip kabul edilen. Sen giňişlikdäki geometria bilen garyşdyrýan bolaýma dyruk ))
"Aboslýut dogry" lyk örän kyn ýagdaý, bir daýanç nokadyna ýa esasa görä aýtmaly bolýar "dogry" diýip.
kaneşna sözüni aýdan wagtlary "absolýut dogry" diýen pikir kellesinde ýokdyram. kelledäki pikirler bilen agyzdan çykýan jümleler doly şo pikiri bermeýän halatlaryda bar. Ýa bolmasa endik boýunça "şükür Hudaýa" diýişleri ýaly "gowy" diýmegiň deregine
Gaty ownuk kriteriýa ýaly geldi bu bellän zatlaryň. Lojny netijelerem kän bolaýak ýaly.
Çaltrak gyş geçse diýýän welin, martda gar ýagmagam mümkin
"Biz döwri kojwenny çoganlyda däldi" Albyrt EÝnşeteýyn.
Sho yerdemi hocam
timecop1983 -back to you #nostalgia #mp3
hokman dinlan , olmankaniz
— Oglum, goýnumyz diýenimizi etmändir welin, möjek iýäýipdir.
DEGISME :)
— Diýenimizi eden bolsa özümiz iýerdik, eje, hä?!
Nahili okuz?
NN eşek öldürýäraý
Bir zadyn yitse name etmeli?
Kellani stena urmaly
yalygyn ujyny duv
@Aristokrat, kelle galan daldir. Nache wagt bari tapamok
@charymuradovna, shu gun edip gozlap gordum, insh peydasy deger
Onda burnuny dislaysene.
yene bir zat diyjek vn pikirini pozdan @rubia,
yatarynda gaytma sen yat gelinin gorenokmy sen int otyranyny @Aristokrat,
@charymuradovna, yany gelemde zordan oturan eken garasyp. Myrlapjyk yatyr. :))
Palça git
Tapjak bolmaly
Amalia agyr yatyr diyip eşitdim. Göz degirendirler o çaga
@pikirchi, şeyle bolsun-da herna. Ne gözel gyz
Yokanch kesele yolugypmyshyn
Olmaka halallamaly ekenler
Ertirki gun barada pikir edyarin! #Salam
Ertirki gün men ýaly gowy bolar
Türkmen ähli zady ýagşa ýoragan.
Bilyanmi name ucin?
Sebabi yagshy niyet yarym dowlet
Älemjahan