Güýmenje
Altynyň gramy näçeka gyzlar? Selam (=
salam oggy 250-300-330 manat diyya diyya))
@charymuradovna, goyaweri jora, mugt bersin bolanna görä ))
vii bagyshlarsynda kone pula kelle gidip yalnysh yazypdyryn. 500-600 manat ( 2.5 mln - 3mln))
@Ogultac, duzetdimle oggy kelle ukyda))
shumat tmcarsy gordum vn 600-900 manat aralykda zada gora alyan bahalary uytgeyan ekeni. satyan bahasyny blmk
@charymuradovna, bular satjak bolsaň gerek? Ulanylmadyk täze altynyň gramy primerno 55$ diýýär. Geçen ýyl buwagtlar 45$ di. Gaty gymmatlapdyrlay..
@Ogultac, oggyjan gyzyl hakda agzama inni turkmenin 1 kg gaty suyjusem 25 manat boldy. gechen yyl 10 manatdy:D
@Ogultac, gyzyla 10$-jyk gymmatlapdyr:D
@charymuradovna, dogry, süýji ondan iki esse köp gymmatlapdyr :d çäresi:"süýji iýmek saglyga zyýanly" ))
@charymuradovna, + altyn dakynmak hem ýürege )))
@Ogultac, onkilemmiz bilen onaymasak inni)) galyna getirdersda:D
O näme zat?
Shugunjik hasapladym bir gyzyl yuzuk 195$ diydi, gramy 3.83, ay 6 mlndan gowrak bolyada gramy
Hareketlerimden anlayamazlarsa kelimelerimden fayda yok...
Hereketleññem kelimeleñ yaly turkche bolso nadip anlasynlar shast
name diyyan shast?
Kopýa edip gülgül transleýda goýaýmaly :D @EvilGeniOus,
Ýo ýo hiç zat däliň diline enesi düşüner @charymuradovna,
Bir zat oýlap tap diýseler edil şu wagt: pallap duran stiker oýlap tapardym :D
Bir zat oylap tap :)
Ana oýlap tapdyma, pallap duran stiker :D ýasa indi sen, wrode by It öwrenýädiňmikän diýip ýörn @PikNIK,
Men gelsem online maňa garaşýaň gerek :Db@PikNIK,
Hasam düşbüje bolmaly men welin, kiçijikkäm kakam gowy görüp ýokaryk zyňanda gapyp ýetişmändir, kellelikgän düşüpdirin ýeere :D @PikNIK,
@Schastye, vagt oz ozu gechya
shu instagramda istorya goyandaky effektleri telefona skachat edip bolsady
shu gun birini gordum gaty haladym
Instamyzam, istoriyamyzam bolmandyr
@MissHappy, bolarla ullakan gyz bolanda))
=D chagadyryn hawa
@MissHappy, hali agzyndan suydin ysam gidenoga:D
Gowy kompliment boldy, sagbol sagbol :D
@MissHappy, onnunky yaly yuzum plan diyiship maska maslahat bermersiniz bir birinoze shu komplimentdan son:D
instada suratjyk zatjagaz paylashyan vn mana comment yazyan yogai:D
shu gun dine samsyklap gezmekchi. duyn ister istemez ciddi olmak zorunda oldum. olam meni yadatdy
Figuraňy görüp vaz geçýännirle sennen)
bu gun yaltanmasam joramy soramaga gitjek. olaram gaty dash. yaltanyan shona yorap gidip gelmage
@Arzyman, profilimda dine yuzum gorunyaraou figura gorunenoga:D
@charymuradovna, gaýtym ýöre, ýaglaň erär biraz
@Arzyman, yaglamdan yana yoremek diysen kyn. has has edyan:D
@charymuradovna, öziňmi bu hüjik
id ini ayt commentlap cykayn
@Garamaňlaý, men uytgetyan chaga dala
:) aytjak dal diydi oytyan
toshna aktiwmi sen instada :)
@Garamaňlaý, neme onkimi tapypsyn oydyan:)
Gőzűm gyzarýar #music
Gozumi uly acsam yokarylary akja , ashaklary solan yaly bolup du
Salam dogtorla
salam vraja gorun))
Salam, gazakmy seň gözüň?
@Garamaňlaý, kan bir bardaki bdrilen maslahatlary ulanmagy maslahat beremok. on sebabi menzesh bolman biler. mena dine gozum gyzaryp yasharyady vn bir maz berdi vrach goni 3 gunde ayyrlypdy. shonchyn plan dp bolanak
Gan azlykdan bolup biler diýipnoturna men, gözüň agymy? Aaa dogtora görün derrewjek
Gözüň agy solak, sarymtylmy? Mojet gepatit dörändir bagryňda?
@Schastye, @Arzyman hawa,agy. spasibo, barlatmaly boljak. nace gun bari sheyle
@Garamaňlaý, Barlat, ölmäweri entek.
@Arzyman, őlme diyenin uchin oljek dal
Káwagt hemme zat ÿadadÿa adamy ...
Dynç alalyda onda
yadamaga geldiga shu dunya))
@Garamaňlaý, olur☺️ @Tagtabit, gelnejelerime haÿysh et, olar gowja dynç aldyrsynlar saña). @charymuradovna, öylemi, habarym ÿokdy☺️
@MucizeM, sen barkaň başgasyny nämedeýin gülüm
@Tagtabit, içimi yakmayda, 5 sanyñ baka meni nàm etjek?☺️
@MucizeM, ana inni habardar boldyn))
@charymuradovna, köp sag bol❤️
Şoňňalakda hemme zada uzyn barmagyňy görkezýäň, söýgüli ýassygyňy alýaň düňderlip ýatýaň, dynç alyp turýançaň ýatmaly
@Schastye, gowy maslahat, sag bol❤️
@MucizeM, seň ýeriň başka
:D
Salamalek!!! Ertiriňiz haýyrly bolsun! Günüňiz şatlyk-şowhuna baý bolsun! Janyňyz sag, başyňyz dik, maksat edinen işleriňiz ugruna bolsun!!!
senmi shol gelnejan nemesi
Ir ÿatyp galmagyñ govy dâldigini, hemme kiśâ uka gitsin, senem ÿeközûñ garantga yaly bolda otur...entek-entek ukam tutmaz :(
Hemme kishi suyji ukyda yatyr we menem oya shuwagt
@MissHappy, sen nám üçin oÿa, ishiñ bardymy?
Hawa, ishim bar)
I ujasno ukym tutyar /
@MissHappy, gynandym, señ ÿeriñe òzüm yatyp beráÿin diÿjekle welin, mende hiç hili uky tutanokda☺️
@MucizeM, onyaly hezillik bolaysady)
@MissHappy, pikirlenmán kömek ederdim)
@MucizeM, ❤ komek edenin yaly boldy)
@PikNIK, yene sho alyp chykya)
@MissHappy, hawarlasmalydy sen bn
Uky tutmasa ojagaz bujagaz alda bizi myhmançylyga çagyr
Âlemdeshler, otyrsyñyzmy akyllyja bolup?☺️
Mahri gyz Mahri gyz
Sowuship yorenini, gaharlanyp yorenini, shermendelap yorenini, akyllysyrap yorenine dush gelemogay sen
@pikirchi, byáââh sheylemiká? Nátjek, men wir akylly çagada☺️
Hawa alemdes :)
@PikNIK, ishlisiñ yogsam, oturmazdyñ☺️
@PikNIK, goyee, men seńńaly kòpbilmish dàlle☺️
@MucizeM, gowy zatlardan kopusuni bilmek ayyp dal :)
@PikNIK, ay olom sho, senkem dogry
Shaher ichinde achyk kafeshka bilyanizmay
Yapygy barmy
@pikirchi, chyndanam achykmy ya sonky gezek hachan gidenim yadyma dushenok shondan
@PikNIK, barasyn gelyan yeri gowja sorashdyryp barsan baryp bolar... sen dushbuje oglan bolmaly
Bilyas birazajygyny
Köpetdag pizza
@MissHappy, men etjek bolyan zadyma gawat gelenok pizza mizza :)
Ady beýle bolsada owadanja yer) name etjek bolyanyna bilmedim wn steyklerem bar :D
@MissHappy, vypivka nam ba?)
@PikNIK, ony gyzyklanmandyryn) Guneshem achyk eken sen diyyanin o bolsa
@MissHappy, o nirdey na 30om?
@PikNIK, yok Alyshir Nowayyy Engelsda
@MissHappy, eyway o diyanin dine dastawka damay men domumun ashagynda kalinin moprada
@PikNIK, yok, Kalinin mopra dushunmedim yone ol domyn ashagy dalde Dayhan otelden gechen ýerindeda, ana shotaysy achyk
@MissHappy, aaaa goz onume geldi sps kop :)