Güýmenje
Boluň tapalyňda şuň jogabyny

Sygryň bahasy -50 teňňe
Goýnyň bahasy -10 teňňe
Towugyň bahasy -1 teňňe
Eliňde 5 manadyň bar 100 sanam mal almaly
Bir zat goy tapyp gorkezeyin
Towugam mala girýärmi siziň obada?
@Bilermen, jogabyny aytsam yerine gecip yatarmyn
50tenna nirde sygyr ba
Govmy yagdaylaryñyz?
Boljakmy özi, yaşamana dowam edip bolyarmy?
Gyshyn gununde pudrany 2 sagatdan tazelap duruljak derejede derlap ishlap yorus
Stsde Tom Kruz bn Kemeron Diaz soyushya. Gapdaldan suytli chay. Rahat lokum bn. Bu gunler tipo dieta. Shokolad iyemok
@Molniya bah, dostlaryñ manhettanda istambulda izmirde gezip yorka men hem gök çayymy içip ertir yene şol öñki aladalar bilen yene yüzleşmelimi diyip alada edip, gök çayy owurtlayan
Hich yurt dishi howes etmedimey. Bagt, enen atan dostlan yanynda bolmakmyka diyyan mena. Birem ishini oye, oyuni ishine dashamaly dal. Shonda normal boljak yaly kelle
@Molniya, terezini dogry ölçemeli iñ esasy, òy bilen iş barada aydanlaryñ bolsa dogry molnijan,
@pikirchi şörük gelsem nassyraýenýämi açýaň #döneýin
#dönöýün
Tagtabitiň aksendini alyp barýas bizem
Name bersen beray
Saýtda beter köp sen, azalt biraz.
@batyrgyzy, ýagdaýlaň gowumy? bir zada bolýa saňa.
Urjagamgyz bular toba toba
Zehra Molniya menzeya
Ay goy. Molniya yeke takdir ozi))
Men gelinler bn urshamok bide Merri)) mana nervinchit edip chagasyny dushuraymesinler diyip gorkyan))
Ertirdede bunlara dikkat edertdim)
Hany yakynda toy edeniniz bar bolsa restoran, toy oformleniyachylan nomyryny oklayynda
09 restoranlan nomerini berya
@tekegyzy, oformleniyachylarynky diyipdim dogon
— Mmbäh - pikirlere ýazylanlary okanymdan soň.
Aslynda diňe saýtda däl, asyl durmuşda-da bar şeýle ýagdaýlar: seni rahatsyz ediji sözleri kakdyrýanlar, aýlap aýtýanlar we şuňa meňzeşler. Onsaň şoň ýaly biri bir zat diýse hökman şondan üstün çykmak üçin beter bir zat diýýäler, ignor etseň gowy dämaý?
Ignor etmek düşünjesi ýok, gaýtam beter bolmak düşünjesi bar, prowokatorlaryň asyl maksady nerwiňe degmek, kritikowat etmek we ş.m
Şeýle adamlary ignor etmek bilen siz olaryň maksatlarynyň başa barmadygyny görkezýäňiz. Galanyna-da düşünseňiz düşüniň düşünmeseňiz başgaça düşüniň beýnimi agyrdanyma degeňzok, şu ýeri jemgyýetçilik ýeri, şu ýerdäkiler feýklerem bardyr welin 90% hakyky adamlar, şol adamlaryň içine sygyp bilseňiz sygyň, bolmasa girmäň, sygyp bilmejek bolsaňyz bu ýeri köpçülik ýerleri siz üçin däl! Ňeuželi umumy dil tapmak kyn, neuželi ignor etmek kyn, neuželi sygmak kyn mlýät
Senem tapsaň sagaman birini @pikirchi,
@Schastye, ahahahahaha 2 gezek oylenen how men
Prosta u r my real love
ozun ignor eday
@pikirchi, bit batyryn gyzynynky eken. Senem shuny alaysana
@rosso, oylenmegin ugrunda toy gurleship yorun :)
Menem 3-njiň edip aljakmy, hiiiih wöh tobo tobo muň diýýän zadyny :D @pikirchi,
Başyň bos bolsady seň üçin menem birki sanjagyny tapardym @rosso,
Kanikukda okar ýaly, öziňde ýiti täsir galdyraýjak, durmuşy owredaýjek...kitap maslahat beraýiňdä
"Betýigidiň başdan geçirmeleri" şuny oka. Özüňde ýiti täsir galydyryp, durmuşy öwretýän kitap.
@Nemelaý, Betýigit, bu günler nä karol akkaundyňdan gireňok?
Simyacı/Paulo Coelho
Bizar etdiň senem betýigit diýip @Observer,
Observerden sora sol okaya
#bikecamping 720 kmlyk rota. Yol deñiz gyrasy bn dowam etyä, 2-3 sany biribirinden tapawutly tokaylar, daglyk-gayalyklar, rotañ kabir yerlerinde gar depeleriniñ arasyndan geçyân yol, yarym ada, köller we şmler bn keyplije rota
Sheydip aylanaysanay
Bolsum seyle seylerak yigit men
Halayaryn gezip dunye gormani
Äleme domaşniý internetden girenok, TMCell-den girýär.
Dawalaryňyz bilen bir zadyň üstünden eltäýmeseňiz saýty.
indi internedem saylayarmy
Howwa tmcell-dan giryar
@Tokmak, Arada şeý diýemde akyllylar sarkazm edip gülen boldular,
Towuk ketege pişik giren ýaly bolupdyra #gör_illeri
Saçyñ gellimi ?
@rosso, birazajyk dymäöü
@Sehra, görende diýersiň ha bumäöü
@gunchaguL, sbeaterin haysy aydymay ol
@Tarcetti yadyma düşenok Gawun albomda bardy