Güýmenje
Shaher ichinde achyk kafeshka bilyanizmay
Yapygy barmy
@pikirchi, chyndanam achykmy ya sonky gezek hachan gidenim yadyma dushenok shondan
@PikNIK, barasyn gelyan yeri gowja sorashdyryp barsan baryp bolar... sen dushbuje oglan bolmaly
Bilyas birazajygyny
Köpetdag pizza
@MissHappy, men etjek bolyan zadyma gawat gelenok pizza mizza :)
Ady beýle bolsada owadanja yer) name etjek bolyanyna bilmedim wn steyklerem bar :D
@MissHappy, vypivka nam ba?)
@PikNIK, ony gyzyklanmandyryn) Guneshem achyk eken sen diyyanin o bolsa
@MissHappy, o nirdey na 30om?
@PikNIK, yok Alyshir Nowayyy Engelsda
@MissHappy, eyway o diyanin dine dastawka damay men domumun ashagynda kalinin moprada
@PikNIK, yok, Kalinin mopra dushunmedim yone ol domyn ashagy dalde Dayhan otelden gechen ýerindeda, ana shotaysy achyk
@MissHappy, aaaa goz onume geldi sps kop :)