Güýmenje
Bir zat oýlap tap diýseler edil şu wagt: pallap duran stiker oýlap tapardym :D
Bir zat oylap tap :)
Ana oýlap tapdyma, pallap duran stiker :D ýasa indi sen, wrode by It öwrenýädiňmikän diýip ýörn @PikNIK,
Men gelsem online maňa garaşýaň gerek :Db@PikNIK,
Hasam düşbüje bolmaly men welin, kiçijikkäm kakam gowy görüp ýokaryk zyňanda gapyp ýetişmändir, kellelikgän düşüpdirin ýeere :D @PikNIK,
@Schastye, vagt oz ozu gechya
@Schastye, bäh gozogmo gelli