Güýmenje
Telefonumam soňky wagt diňe ýer ýok ýer ýok diýip duraý, içindäkileri pozsam beter ýer ýok diýýä
Ol senden geçse-de, sen ondan geçmänsiň öýdýän, edil men ýaly)
Täzesini al
Hemmaňiz täzesini alyň!
Errrkehaý