Güýmenje
dine tupoylary ozine chekyan sayta owrilip barya shy yerem
Errrkehaý
senem tupoymy
@Mazaly, haysy site yapylly korpam
mydama akyllyja bolmaly dal
@charymuradovna, akylly kamagtjyk samsklyk esse bi shey yok, ama tam tersi ise kellani ysdena urmaly bolya
@yabata, uns beryan vn sen gozunde hemme kishi akylsyz yaly
@charymuradovna, edil boylode dal najanyA
@yabata, at dakmadyk adamyn az az oza
@yabata, yylgyran bolma ( mozuni molertyan stiker)
@charymuradovna, atabay erbet atabay gursyn