Güýmenje
@admin, shu yashyl gapak yaman kop pyrlanyaray kawagt. Ashagyndakylar doly girse de gapak ayrylman galyar kawagt... #bug gibi bişey
Älemjahan