Güýmenje
barlap gormek isleyanlere ))
Name edya by
@tekegyzy, taze moda küştdepdi
@Dipsomaniac, menä heniz ölesim gelenok :)
zat bolanok, agram duyanok @Schastye,
Özüni saklap bilmän yza gaýtsa näme onsaň?
onsuzam gaytmaly) yone yumshak gaydya) @Schastye,
Barlap gördüňmi? Garanti barmy? Esasy agram oglana düşýädämi?
hawa, ilki gyza nadip yykylmalydygny owretmeli :D @Schastye,
Ei sen wara, onsaňam beýdip basseýna ýa deňizde bökäýseň. Gay kruto bolardy, prýam adrenalin. Ýöne men gorkak, öz geljekki ýigidime gynanýan :D
Älemjahan