Güýmenje
Eger siz bir edaraň başlygy wezipesine goýulsaňyz, şol edaranyňam ösüş depgini pes, finans ýagdaýam ýagdaýlyja bolsa, woobşem siz ine bir edara başlyk, ilki bilen nämeden başlardyňyz?
Nirden yoyup bashlajagny bilenokmy )
@PikNiK ýok, ertire çenli şu soraga jogap tapmaly
Tolegini bersen idea bererin
@rosso düşenok öýdýän saňa bu günler :D
Edara bagly million durli edara bar
indi hic zady mugt etmeli dal diyen netija geldim
Basga edaralar 10 manatdan alsa sen 20 manatdan al pagta ucin. Yowara dp al, bugdaya dp al, gazeta, yene yene,,,, türkmeniň basharyan ishlerini 2 esse edip al)) gyzykly bolar yaly gozune basyp al,ishden kowaryn diy, garshy gityanmi diy. Sheytsen edaran oz ozi ösüp gidiwerer))
@Cepbekey sen bashlyk bolsan edarany chokerersin