Güýmenje
Ýene sanagly günlerden resmi ýagdaýda mugallymçylyga başlaýan welin berip biläýjek maslahatlaryñyz aýamañ #metodika #mollum
Meselem ; nädip gowy täsirler galdyrmaly ilki sekuntlarda , ýada nähili gürlemeli
Garaz gerek bolan zatlar
Yalan sozleme, bilmeýän zadyña bilemok diy. Çagalary urma, olara derdiñi aydyp berme. Familiýa däl-de, át tutup ýüzlen
Iñ esasy ugruñy gowy bilmeli, elbetde
Gowy sag bol! Bilemok diýmek okadyş usulyna laýyk gelýämi? @Liverpoolçy,
@GurbanGarly, bilemok "usula" laýyk gelýämi gelenok. Köp bilseñ gowy, elbetde. Ýöne hemme zady bilmek mümkin däldigini, wajyp/wajyp däl zatlañ bardygyny düşündirmek zerur çagá. Mysal üçin, fizika mugallym bolsañ, Nyutonyñ kanunlaryny bilmezlik aýyp. Emma Nyutonyñ haysy aýda sagat näçede doglanyny bilmezlik we bilemok diymeklik normalny zat..
Chaga yaranjak bolsan okatmaly dal. Karini halaljak yoretjek bolsan bashga gurrun
Oz ugrymy birem biologiya bilyanimi aydyan we utanamogam.
Bilimä bilim
Bilima bilim welin, okatmak ukybyn bolmaly hasam
Ýüz berme kän, özüňi öwrenşdirme üstüňe çykarlar
Maslahatym: pedagoka sapaklary okadylýan ugurdan okap diplom al druk, molum boljaklara ol ýerde öwredýäler
Salam, Maslahatym köpräk öz ugryna göýberme. Berk bol.
Hawa dogry aydyanyz @Liverpoolçy,
Hawa bilimi berip bilmeli @Chocolate,
Salam! Hak aýdýañyz @Begli,
Älemjahan