Güýmenje
Jemgyýetde özboluşly mentalitet ýagny hemmäniň bir äheňde pikirlenmegi wr herelet etmegini terbiýeläp bolarmy? Oňa nähili faktorlar zerur?
bolmaz, her adam individual pikirlenyar
Indiwidual pikirlenmek başga bir ňaksada gulluk etmek başga. Ýagny, hemmede köçede hapa zyňmaly däl diýen düşünjäni terbiýelemek, hemmede şol pikiri döretmek manyda. Hyýalynda lebron jeýmsi oýlap soňky sekuntda daş aralykdan boklaşkany daş aralykdan zyňyp ýa zidan ýaly döşünde saklap ýere degirmän depip daş aralykdan zibil bedrä oklasyn, ol öz indiwidual pikirlenmesi hem fantaziýasy:D @rosso,
"Suri agsaksyz bolmaz" diyilyan sozi bara
Şol sürä goşulmazlyk, agsamazlyk üçin bütin ömrüňi sarp etmegem kyn zat. @rosso,