Güýmenje
ayal maşgalalara, esasanam öz ayal maşgalalaryna garşy fiziki güyçlilik, diktator yaly hereket etyän erkekleri şo yerde gömäyseñ
Gaty utanç yagday
Erbet tarapy palanam dp bolanok. Köçede, halk içinde şeyle hereket edip bilyän öyinde nähilidir oylandyryar. Garşysyndaky her näçe günäli bolsada fiziki güyç bn hiçzadyñ çözülmejegini bilmeli, hormaty, çagalañ ejesidigini unutmaly däl
Hazirem şu meseleler çözülmedi
Köpçülikde şeýle bolsa öýünde nähilikä toba:(
Tm-nyn 3/4 gommeli bolar onda
Erkek diyenem bolyalar ozlerine sychaklar
Aýallaram gömüň onda :)
Älemjahan