Güýmenje
"Daş-töwerekdäki ýagdaýlar - biziň pikirlerimizdir, eger ýagdaýlar Size ýaramasa onda, pikirleriňizi çalyşyň!" A.Bandura
Beyle daldilay ol