Güýmenje
chat'da yazan hatyn 4 gezek gityale #bug @white, bey
Gowudygny
kim bilen ýazyşýaň (
bir gezek basanyňyzdan soň biraz garaşyň siz gitmedi diýip birnäçe gezek basýan bolmagyňyz çemeli :)
@white, :D sabyrsyzlyk
@batyrgyzy, sabyr takatly boluň :) ol adamzada mahsus häsiýet bolmaly ahbetin #danadilli