Güýmenje
Shaherdiyeninsheyleulybolaysaoydencykypgityanyzynagaydandaoyi tapmayan.
Bu zady etmek uchin shaher uly bolmak hokman dal, yatmeshligin 0.5 bolsada bolar
Bir kursdashym bar lakamy navigator, bir baran yerine 10 yyldan barsada yadynda galyar
gastrit birahat edya, helikobakter pilori bakteriyasyndan dynmaly birzat edip, adyna owrendim
Bejergisini alyň derrew, Helikobakteriň oýny köpdür.
oyun oyunlyk bn yutup twitder wagty yuwtup otyr
Shu wagt alemjahana sheyle uly telepundan giryan welin, elime syganok. Surata aljak bolsan ayak bilen basmaly knopka. Ayagymda jorap bar shon uchin sensor tutanok, umuman suratyny goyup bilemokda
Esasy jan saglyk yone
Donyurek bolmany owrenmeli, dine sylag, hormat bolany, ejiz yerini bilseler dine sho yerinden uryalar.
Onki soygulim donyureklen atasy, nomyryny bereyin gurleshjek diysen owreder
Yone arman biriniñ gelni uzhe
Doňýürek bolup başarsaň nikiňem "doňýürek perişdejik" diýip goýarsyňda
Esasy mesele doňýürek bolmak bilen çözülýärmi ýa diňe ünsden düşýämi?
Shu wagta cenlem oturma bormy
Kow bolmasa
Gelmangec, garashamok.
oydaki entegem barik girenok
Horlanmmak diyenin seyle bolaysa: dineje jubine zyyan berayse
Problema diyenin sheyle uly bolaysa: oydakilere oyun edeyin diyip suwenir $$ bersen ony satjak bolupdyrlara;)
Käwagt dertleriň ne içiňe sygýar, ne-de diliňe getirip bilýäň.
Hany obda uralyň rýumkany
Gelsene wasyok donalyda
rýumka urmak gerek däl. O'ňa aýt derdiňi, özüňden gidýänçäň agla... ýeňlärsiň biraz bolsa-da.
Eeeeh dünýö, ýalan dünýö, kellämdäki käbir soraglaryň dogry jogabyny seni täzälämsoň aljak öýüdýän men.
Esselamualeýkum we rahmetullahu we berekätuh, agşamyňyz haýyrly bolsun! Sag-salamatmysyňyz eziz halaýyk?
@deryaderyayew, düşünmedim, polnyý dannylam gerekmi?
Waleykimessalam
semrap horlanmak yaly biderek zat yokdyr
eshiklar halta bolyar, jalbar bili uly kemer dakyan gyralary yygyrt bolyar, garnym sheyle uly bolana ynanyp blmk
juba zyyan beriji yagday taze eshik almaly boljak
juba zyyan beriji yagday taze eshik almaly boljak