Güýmenje
yashlykdan gorkezip duran hindi kinodaky yaly yashap bolmayamy
Bey diysem olaram melise tutday
Jemgyýetçilik yerinde ozlerini yaramaz alyp baryalar diyya
Diymek bolmajak zat eken bu pikirem
Ýaşat kitap dükanda kitap okamak bäsleşigi bar) indiki aý
Nirde o dukan
@EvilGeniOus, Aşgabat şäher Syýahat otel
görogly köçesi
@Matilda, ah meñ yaly obalylara zat yetesi yokday
Haysy dilde? Yapon or arab?
@pikirchi, turkmen dilinde Rahmet agan Halallyk kyssalary kitabyndan
1nji ýere 1000man 2nja 700 man 3e 400man
Ene dili sapakda eliňe sagat alyp okadyşlary ýalymy?
@Matilda, kitap okamak bolanda başga nähili düşünmeli
Hany onda ertir konserte gidýäsmi? birigünem bar))
Gidip bilman galdym shu simfoniya orkestrasyna
@Molniya13, näme sebäpden?
@Matilda, gideli gideli bilet almalymy
@SoMighty, ýok mugt)) irräk barmasaga ýer bolarmyka?))
Yorite konsert üçin ertir àşşüwàde baraysammykam
Okuwçykak şunnalak konserta äkitdiler, otyrs, diňe saz, başga ses ýok. Onom bir gyz çyksy sahna, pianino çalyp başlady, her kimem uklapmy başagaýda garaz, birdenem ýaňky gyz çyňsap gygyrdy (aýdyma başlady) welin hatda ýanymyzda oturan şo konserwatorýaň bir işgärem ziňkilläp gitdidä, soňam wakyrda berdik, zordan duruzdylara gülkini. Ýöne molodes-aý, o gyz üýtgemän şol aýdymyna dowam etdi
@pearl, =D käwagt ukladýanlaram bolýar hawa. Sazy medlenno bolsa menä halaýan)) opera bn kän ugrum ýok kelläm agyrýar diňlejek bolýan welinnn eger eger)
Eyy gidesim geldi, ertirem den rojdeniya gitmelii :/ gowy dal sen Matilda
@MissHappy, birigün türkmenleriňkem bara)) haha biraz koinsertda oturyp soň ylgapjyk haşlan bolup happy birthdayyyy dp baraýýý))) =D
@Matilda, turkmenlerin oz sazlaryny, uvy, dinlemek howesim yok kanbir ) ayyy borda, onraginden ayday indiki gezek habarlary shularyaly)
Gaty peslay barde aktiwnost
nama garashdyn
aýagyň dűşmedi
@MucizeM, ň ý lary goymasanda bildirish gelyan eken
@MucizeM, gowy oglan men dali dal
@MucizeM, hawa gelli shunat notif
Essalamaleykum hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar...
Wealeyumessalam, jenap..
*Wealeykumessalam bolmalydy, ÿalñysh yazypdyryn :(
walikim, gel gec
waleýkumsalam
Taladro - özlemek #music
O.o türkana
Şu yerde diňlaap bolsada
gert taberber in need
gűlűmse, leyla'ýa veda
Bu internedin tizligi janymy yakyarrrr
Wifida achylmasa mobilna, onda achylmasa wifi gechjek bolup
Alemin administrasiyasy hem ozuche agzalaryn parollaryny uytgedip, molodcy. Onema narazylyk bildirilipdir wn menem aydasym gelyar shondada
Kak i vezde, bardede - konfidensialnost 0
o zatlary hiç diýeýin, ýaňja 1-2 sekuntlyk ýer titrän ýaly boldy, ýüregim agzyma geldi
@Türkana, gechdigi bolsun, yashamak gowy nahilem bolsa)
Darykma hemme zat yerbe yer bolar
Giñvol, ûns berme. Oññaly zatlar ûçin janyñy yakmasana.☺️
@MucizeM, spokoyna bolmagy owrenman gechdim)
öwren onda menden)
☺️❤️
menä peseldip bilemok ined
Самые страшные люди — это люди самостоятельные, нашедшие в себе целый мир и этим миром увлеченные. У них уже нет потребности в каком-либо обществе. Они легко отпускают. Вы можете быть очень важны таким людям, но они не станут терпеть несчастье. Они просто уйдут. Потому что люди со вселенной внутри ничего не потеряют. Не ждите, что они будут без вас страдать.
Самодостаточность — это подарок судьбы и проклятие одновременно.
#copypaste
Men shu diysem nahili bolor
Maradona
Futboly soyduren, durmuşy görelde, napolini tanadan beyik
Kobe, Maradona 2020...
Waýrus diýýämi
the hand of god was born, sowed joy in the people, brought glory to this land
Gecekondudan çikan çoçuk savaşda galip gelen hatds kuçulten Inglizleri deviren efsane
Futbolyñ syyasat bilen baglanşygy, durmuş bilen baglanşygy maradonañ durmuşy
Rest in peace
@Tokmak aga
Giç ýagşy hanym
@Tokmak Gelen yagshy gowmy yagdaylarynyz
@Tokmak bu gunler haysy ishler bashynda teklipler kabul edilyarmi yatirimlar yatirmakchymy.
Şükür ýagşy. Özüňiz gowumy?
@Tokmak realno gorushup bolarmy
@Tokmak Alla shukur yagshy
Ýatyrym edýän. Ýurt içindäki wariantlardan göwnüme jaýlap bilýänim azyrak..
@Tokmak belki yolumyz denrakdir gorushsek gurleshsek planlary gorsek nahili pikir
Elbetde bolar, pikirdeş adamlar bilen görüşmek hemişe gowy
Ag-da bolsaňyz özüňize amatly wagty çaýlaşalyň
Edil hazir ag-da dal nesip bolsa 5nji gun bolaryn
@Tokmak onda nomeriniz berjekmi ya nahili menem kan barik giremokda
Bolýar, nomerimi alaýyň
Achar söz uytgetmek taze pontymy
Türkmeni göçürjek bolsaň ýanyndan göçip barýan geçir diýýäler,başga saýtlaň üýtgedenni görüp bularam üýtgedesi gelendir :)