Güýmenje
Orslarynly yaly dachajygyn bolsa, ya-da kottezh, gijelerine dasharda yatsan
Çardagly çandybil
Balagyny dolduryp yatan cagada doglan gun edip beryaleray
Shuna garayshyny bir sozde beyan edayseniz
Onaranyn ogly bolsun, puluny bolgusyz zatlara sindirenden mashgalana sindirenin nama degenok
Menä gowy görýän, ýatlamalar galar gaýta suratlarda, özüne üns berilendigini, berilýändigini bilsin
@pearl, tutsammyka oydakilen yakasynda :D
SAGMYDYR

Aşsam diýdim garly daglar başyndan,
Goja daglar goç ýigide dagmydyr?
Syzlar bedenlerim, agyrar ýaram,
Bu ýarany çeken ýigit sagmydyr?

Hatar-hatar dikmedim men söwüdi,
Men özüme bermedim men öwüdi.
Elleri göwsünde, görüň ýigidi,
Ýigit gedem gezmek bile begmidir?

Öwüt berseň, maňa öwüt kär etmez,
O ýaryň hyýaly garşymdan gitmez,
Kementläp baglansa, golum bag tutmaz,
Ýaryň zülplerinden özge bagmydyr?

Garajaoglan diýer, pany dünýäden,
Gorkmazmy sen haram bilen zynadan.
Aýyrarlar seni ata-eneden,
Ýat illere düşen ýigit sagmydyr?
Пикирленмаге ялтанян
karar yokmy
@Adymyok adyn yok eken, gynandym, kynmy onsan atsyz gezmek? Kakavo eto?? Raskazhite po podrobney :)
çynyň bn gynanypsyň senä meň ýerimede))))
kakao dal kitkat:D
@Adymyok prikoladam dushunenok, ne interesno
"Adamyň tebigaty gowçymy? erbetçimi?" diýen soragda-da adamlar ylalaşyp bilmedi öýtýän häzirem
gowy erbet dp zat yok biz öz düşünjelerimiz bn gowy erbeti ýaratýarys
Harwardly proflar "gowyçy" diýipdirler, olarada sögýäler internetde
isledigimizçe ýagtylyk isledimizçede garaňkylyk bar. saýlamak özümize bagly
Адамлар говачамы фитчими намеми тра ля ля
@Adymyok, ýolyň gyrasynda ýatan pişigi depip geçmek gowumy erbetmi? Gowyny erbedi saýlamak üçin galyplar hem bar
Soraga düşünjegem bolanoklaraý
kabirzatlar uçin galyplar bar
Gowyçyl bolaýmasa soñ erbetçil bolyandyr
Gowyçydyr bolmasa erbetler kan bolardy
Stop it, don't, no, come here - shugunler in kop ulanylyan sozler ekeni oyde
Gudbay futbol, gudbay WoT
Укын гелями? :-/
AÇYJY BOLMA

Diňle saňa bir nesihat eýläýin,
Hatyrdan-köňülden geçiji bolma,
Ýigidiň başyna bir iş gelende,
Ony ýat illere açyjy bolma.

Mejlisde aryp bol, kelamy diňle,
Il iki söýlese, sen birin söýle,
Eliňden geldikçe sen eýlik eýle,
Hatyra tokunyp, ýykyjy bolma.

Dokunar hatyra kendini bilmez,
Asylzadalardan hiç kemlik gelmez,
Sen eýle eýligi, ol zaýa bolmaz,
Daralyp-da başa kakyjy bolma.

Il arypdyr diňle oba-kendini,
Dagydarlar duzagyňy, bendiňi
Ol ýerde otur sen, göz et kendiňi,
Gaty belentlikden uçujy bolma.

Nesihatdyr munda melhem söýlemek,
Size lazym bolan doýup diňlemek,
Seni söýmeýeni söýmek zaýa emek,
Söý, seni söýenden geçiji bolma.

Garajaoglan söýlär, sözün bişirer,
Yşkyň halkasyny boýdan aşyrar,
Seni bir mejlisde hyjyl düşürer,
Erbet ebtiň goýup, göçüji bolma.
name ucin oglanlar press/bisseps chykaryalar. fit bolun saglykly bolun ona zat diyemok welin koynege sygman chiship gezmek nahili duygyka
Pressin koynegi sygmady diyilyanina entek eshdemok. Bicepsin sygmayanlygam dar geyyanligindendir
@Jepax, pres diydimi presi syganok shon
ozlerini dayaw gorkezmek uçin bolamasa
Menem bashladymay shona. Fit bolmak ucin edyan hazira.
ol tentek admin meni banlan boldy
barsi gowy cem ol yerlerden
Vendimi sen :D
@Dipsomaniac, hawa tozadyp goyberdi bolgusyz saytyndan.
ay 1 sagatlykdyrda,
@Dipsomaniac, 10 sagat goyupdr. men ol yere girip gorsem edil jelephana yaly. meni blok edeninden gezip voren shlyuhony banlamalyda nahili hapa sozleri yazyp otyr agza alynmajak a men hapa sozem yazamok sho tayda
@Adymyok, ine barde yazyp bashladyn hapa sozleri)
@Cepekey, yagdayy bashga nadip dushundireyin yazyan sozlerinden bashlap profilda goyyan suratlaryna çenli tertipsiz
Gin bol, gok chay ich
Gurrun name baradaka
@rosso, dostluk.ru saytyndaky bolgusyz agzalara barada
Huhuhu ýatyp galannan, atyp gal
Şowly bolsun
Älemjahan