Güýmenje
Soñky döwür köp samahyllayan bolupdyrn
degme samahlasyn
Degme samahlasyn
taksi dalnap munulyan dowur
gul yaly avalon koja salon kondisineri yok saunada oturan yaly
Magicaryñam gadrynyñ artýan wagty.
Vpn aydagañ
Shast aýdypda ýaňy
Life sis bilýän bolmaly
Näme zadol
@Sehra, sis diýme ýalňyş düsünýä düsünjeliler
@El_Buhoo, ýok bol gyzlaň ýanyndan:(
Youtube ishledip ber diyip getirdiler oydakiler shuwagt, ishletdim
@pikirchi, redmi alypdyna olara
@pikirchi, allamada pikir
Şahsa nomeriňi ýaz
Paspordyna seredip senmi diýmeleri
maňada şeý diýerler häli näme jogap bererin diýip uly gaýga batyp otyryn
Nadip uytgap bikyaniz, men sho men, dine garradym diymesen
@Winston, ýüzünde meň bolsa aňsat tanamak =D
Dogrudanam sendiňmi şo ?
Onda nä m men diýýän? @Sehra,
Onda nä m men diýýän? @Sehra,
Onda nä m men diýýän? @Sehra,
Niredenem adyny agzapdyryn ol adamyn
Oo Miss Happy
ooooo Happinesssss if my life
Gara sanawa )
@Shahan1900, ne tak uj happy shuwagta
Kellande ady aylanyp dursa, diline gelayyar
@Sehra, rech idet o prepode)
@MissHappy, Тонкое искусство пофигизма- kitaby okada happy bol
@Marall, aytman, sheyle bolyar
@Shahan1900, iyula yetsem, hokman
Göreninden dilin tutulyp galdymy
@Winston, gorenimde dilim tutulyan adam bolsa hichle, halki abrayly gurrun :/
virusdan name habar
hacan reysler acylyar dashary yurda
Haçan söýgi bolanda ýa dörände
@Sehra, virusyn ozi soygiden doreya
Söýýgi ýok diýmek hiç haçan
@Shahan1900, sen diýýäniň meň diýýän söýgüm däl onda.
Söýgiňem kaçestwasy köpeý hä
@lifeisgood07, kaçestwasymy ýa widymy
@Sehra, soygiden gowy basyn cykyan bolmaly sen
Açylmasyn
Империя волков лм nähili kino gören barmy? Gyzyklymy?
El buh biläýmese
@Sehra, jaň edip sorap göräýsemikäm ýatandyr diýýändä
Biläýmedim onçasyny
@Sehra, urusdaklaý oň bilenem sorajak däl
Ýenilmedin dälmi )
@Sehra, maňlaýyny ýardym ejeme aýdaryn diýip gitdi gözüni gögerdip
Ukyda gezip ýören känöýdän özä biehili
Söygi- eldaki bir gush daldir, iym berip saklar yaly, akyp gelyan silem dal, önuni beklär yaly...bu duydansyz gelyan in belent duygy... 
Soygi soygi soygi
@pikirchi, gördüňmi menden basga milliarder köp eken) ýadyňdamy sol aýdanyň
SÖÝGI ÝOKDA ÝÖNE
Beyninin gorkezyan oyny i vse
Habarynyz yok bolsa habardar edeyin bir gowy serialdan LOVE, DEATH&ROBOTS #film #serial #kino #çeperfilm #çepergyz
netflixçylar bilyandir
nekşlikşçilär
Çepergyz?
çepeksizje çeper gyz
Harplar hem ÿylgyrÿan eken. Men olaryñ ÿylgyrśyny señ adyñda gördüm. #diyyä