Güýmenje
Blogda kimiň like goýanyny nädip bilip bolýaka?
Şol jaňjagaza gelýä özi
Ertiriñiz haýyrly bolsun, mähriban ildeşler, hormatly okyjylar, gadyrdan adamlar... )))
Sag-aman ýatyp turduňyzmy?
Gowy düýşleri gördüňüzmi?
Ýadyňyza düşýän bolsa kim we nähili üýtgeşik düýşleri gördüňiz araňyzda? )
"duysh gowy zatlan biri, geljek we bashga alemler bn habarlashmak uchin bir aragatnashyk serishdesi, telefon yaly, soweshlerde habaryn kodlanmagy yaly duyshlerem gonimel achyk-aydyn gelman belli bir yorguda matachlik duyya, belki dine alyjyn, duysh goryanin dushunup bilayjek, yorup bilayjek formadynda kodlanyar, duyshler Hz. Yusuba geljekden habar berip yol gorkezipdi, dushmanlarynyn dushunup bilmejegi kodda kodlanyp dine Hz. Yusup okap bilipdi, bizem shu dunyade gowy bilen erbedin arasyndaky soweshin ichinde, duyshler bizin uchin gymmatly, kabir duysh Hz. Yusubyn duyshundaki yaly 7 yyl gytlyk geler diylishi yaly duydurysh bolup biler kabiram 7 yyl bolluk geler diylishi yaly bushlyk bolup biler" - diyen dushunjede
Gözümizi ýumýas açamyzda eýýäm irden) ýatdan çykarýan)
Seniňem agşamyň haýyr. Şeýdip aladalanma bildirip, köpräk ýagdaýymyzy sorap dursaňa erbedem boljak däl özi
@Tokmak, Стараемся)
Многие уверяют, что никогда не видят снов. Но полное отсутствие сновидений является проявлением некоторых тяжелых психических заболеваний. Все нормальные люди, погружаясь в дрему, видят сны, но большинство при пробуждении моментально их забывает. Это подтверждают энцефалограммы, снятые во время сна. За всю историю лишь у одного пациента военного госпиталя в Израиле такое обследование не показало "присутствия" сновидений. Тот человек до этого был ранен в голову
Köpler hiç haçan düýş görmeýändiklerini aýdýarlar. Ýöne düýşleriň doly ýoklugy käbir agyr akyl hassalygynyň ýüze çykmasydyr. Adamlaryň hemmesi uklap, düýşleri görýärler, ýöne köpüsi oýanandan soň derrew ýatdan çykarýarlar. Muny uky wagtynda alnan ensefalogrammalar tassyklaýar. Ysraýylyň harby keselhanasynda diňe bir hassanyň tutuş taryhynda beýle synag düýşleriň "barlygyny" görkezmedi. Öň ol adamyň kellesi ýaralanypdy
По статистике, мужчины больше любят получать подарки, чем женщины.

А вы что думаете ребята? ;)))
Ne soglasen
Таки сомнительная статистика
@Tokmak, Может быть ; ))
Люди смотрят на свой телефон около 150 раз в день.

Günüň dowamynda adamlar öz telefonlaryna takmynan 150 gezek seretýärler.
Indi uky tutmaz :(
Maňa ýazmala sennagy
@Tagtabit, shahsymdan hat gidenok :(
@MucizeM, ýürekden ugradýan dälsiň
Kööp pul gazanmak-mertlik,dogry ulanmak-sungat #diyya.
Menema bir gun altyndan doly humy taparn oza #wish
@pikirchi senem yadymdasyn yone dosowlan
Mena tapansyn oytdum uzhe shondan yitdi dp yordum
Köp pulum bolanda pikirlenerin muny. Şu wagta köp pulyň derdinde
Arzuwna yet bit dade.Menem gowy dileglermi yatlarsyndaa)
Dogry ogry bolsaňam krupny ogry bolmaly köp gazanýaň , sen aýtmyşlaýyn mert bolýaň , hemem ortaça aýlyk hak 50$ ýetmeýän ýerde agtygyňa alyp beren BMW i8 iňi MWD-ň işgärleri gorap berýär
Mertlik bn name dahyly barka, haram gazanmak hakda gidyarmi ya gurrun
Haram gazanch ne alaka dayy.Manlay deri bilen alyanlaram bar.I tak bu bir dana soz
E.A. blog barada gyzyklanýanlaryňyz barmy?
Traffic traffic traffic
Nätsekkäk
ishleyan vpn aydanyn ekiz ekizden ogly bolsun
Aýdanyň gelsin !
Stroýka başlasyn diý
@lifeisgood07, ishleyan vpn aytmasanyz aydanym barmaz
Az arzuwlaýaň. Menä biriniň 10 çagasynyň bolanyny nowostide görüpdim. Kakasy pahyr gaçyp gidipdir. Ejesi atlarynam bulaşdyrýar
intra: Quad9 Secure DNS
@Graff, jora intra instagramy twitteri achanoga
@IDEALLIDER, senki 1 gezekde 15 bolsun yone ishleyan vpn aytsan))
@charymuradovna hawa, youtube, tiktok açýar diňeje :)
@Graff, you tube gerek dalle
Shu yelli shaherden ahyr bir gun gocherin. Hezil edip okno gapymy achyp oturaryn arassa howada. Amin
Dilegleriñi Allah kabul etsin)
näme boldy dos?
@pikirchi, gunde yel tozan. Uborka edyan ertesi gun yene gum hemme yer