Güýmenje
Palow dogrumy ya palaw yazylshy?
epçe bilen agdarylýan palawlardan reňkli çanaklara guýulup, hatara öýlere tabak çekilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim) Ol bir sapar palaw, bir sapar hem kebap, etli börek-her haýsyndan iýýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar) Häzir bu iki dostuň arasynda üsti etli bir çanak palaw hem gapdallarynda iki sany ullakan çäýnek durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde) Gury sözden palaw bolmaz, ýag bilen tüwisi bolmasa. (nakyl)
Yitiren zadyny tapmagam gowy duygay
@Baheyr, kella gelmejek yerden çykmasy ayry bir neme
Öň 5 gezek seredýäň şo tapan ýeriňe
@Baheyr, şol jeansy haçan geyenim yadyma düşenok :D
@Tagtabit, jorap yaly zat dal ol :D
Şu joraplara kate oturyp nebsim agyrya
Komnatdan komnada, kate öyden öye göçyar joraplar
:D şeyle bolyara özi
Jorap bolsa oñ ishi hayyrla
Men palaw atarayyn onda
Edinäýmeli zat ekeniň
Menem ysmanakly börek atarayyn
@renkli, tuwini atdym shu wagt
palow iyemiz
Palawam ataryp bilmandiris
@batyrgyzy, eee agzymdan aldynow yazayyn dip seretsem yazypsynyz uje
@Clumsy, geljek yerini bilyanda senin :D
gayrat et, atar. bir gorgulini ac galdyrma, onem siz diyip entap yorendir
Nace iyman gezjek bolsam bolanok, yuregim syrylyp gelya, nadip horlanmaly?
60 kg bolsam bolya, ondan horam islap baramok
ylgamaly, pres etmeli
@Gangster, olara yagday yokda jora
@Gangster, olarsyz horlanyp bolanokmy:D
gowsy horlanmasana genje:)
Wah aydardym welin
@Gangster, genje diyip tanysh yaly gurledinle
Çilime başla, ajygaňda çilim çeker ýaly
salam adam barmy
yok bizler garantgy
Türkmönçö kläwýätürö iOS 13.1.2
mi 9Tda, samsung a70de de bar eken
şo 2010-dan bäri bar android-da.
Aý indi türkmençeleşdirip ýazsagam boljakda
Androidde ýok diýmedim @Baheyr, @donnie,
@pikirchi, men agsham 9da yatyp shu wagt turdum :P
Ertiriňiz haýyrly bolsun!
Sagbol. Senkem
Sagbol. Senkem
Velosiped türgenine dowam
ylgasan has gowy dalmi? Bayyrlyga meselem?
@Dipsomaniac, hersiniň aýry keýpi bar. Eger garadeňiz tarapda ýaşaýan bolsadym baýyr üstüne baýyr çykardym
Ooooooooo hocam
uzagyna ishede tigirli gatnarsyn sena)
howa gowy bolsa welik surmek keyp
@falso, nadyä okumalar
Pachti dyndy hocam, menem siz towereklere barsam diyyan
@falso, istanbula? iş üçin bolsa tapyp öyle gel gelip tampak biraz uğraştırıp biler
@Baheyr, yene 3 yyldan zatdan hocam)
Ona chenli istanbulda yer titrabem bolarla hya:D
@falso, :D İstanbul o açıdan her wagt risk içeren bir şäher, tahmin bile edilemez
Konlumiz rahat bolsun
Esasy zat shol
Aslynda in gowusa pofigizm
Olay umumy manyda "pofigizm" my ýa-da insanları takmadan yaşamak/yaşayabilmek mi konu? "Pofigizm" kavramı çok geniş sanki
@Baheyr, bolup gechyan zatlan yakymsyzyny yatdan chykaryp bilmezlik, her zady yurege yakyn almaklyk, hili pes adamlaryn edyan/diyyan zatlaryny kellande daşamaklyk we yene-yene.. dumayu, dushunersiniz) ana sholary etman pofig mne dp yashasym gelya
bu yagdayda iň dogry netijäni, edinilen tejribeler o diyyän nokada getiryär. kiçirak bir zat yazmakçy; Bulunduğumuz konumlarda insan toplumu veya toplumları olduğu sürece bahsettiğiniz konu kaçınılmaz bir şey ve mutlaka hayatın her döneminde, yaşamında muhakkak karşılaşılacak bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır: “insanların kusurlarına veya bize ters gelen davranışlara takmadan yaşamak”. Dolayısıyla bu durumun ister 7 yaşında ister 70 yaşında olsa bile herhangi bir insanın yaşaması kaçınılmazdır. Bu yüzden sanırım insan toplumu olan her alanda bu konuların, durumların olabilirliğini hesaba katmak ve kabullenmek, bunun hiçbir zaman değiştirilemeyeceğini hesaba katarak yaşama devam etmek doğru olacaktır. Eğitim elbette durumun seviyesini indirmekte faydalı olacaktır fakat her bir bireyin karakter, davranış, eğitim, toplum, kültür vs aynı olmadığından bahsi geçen konu yine de yaşanma ihtimali giderilmeyecektir.
@Baheyr, hawa, aydyanynyz dogry. Prinyat etmeli welin, kan basha baranok. Hemme kishin gowni akdyr diyen pikirde bolmagam sindrom yaly birzat eken. Yone yuwash-yuwashdan uje bashladym kabul edip, sizin diyenlerinizem yene gowy boldy pikirlenmegime, minnetdar)
Tejribe we wagt
İne size art!
Bashga zada menzetdim
Älemjahan