Güýmenje
Goz edip palow etdimay
ozunmi? nosh bolsun
Tagtabit gelayse roman yazyp bashlar hazir ozuce tankytlap
Ay way men bashyma palow edip bilyan yaly
@Casillas, iyen wagtlaryna demin cykarman iyyadin sen korpam
@Casillas, gatykly aş diyyäňmi :D
Salam, onat otyrsynyzmy?
Athena-yalan aydymyny dinlap yorgany üssüme yapyp ýatyryn, Yagdayym şol häzirlikçe
@Justinaus, Athena her şey güzel olacak aydymynam dinlap gör
onat otyn
Salam, ýok oturara ýer ýok awtobusda
Surat goýup mowzuk acjak bolsam saytdan cykarya i agza bolun dp yazya. Pikirdede shol
Ýokary okuw jaylaryn sanawuny goyjakdym
Dasary yurtdakymy?
Başga brawzerden girip barlap görüň.
Ýa-da şol bir brawzerde optsiýalarynda "Request a desktop site" diýen ýerini saýlap görüň.
Suratyňy https://dotjpg.co ýükläp html linkini kopiýalap gördüňmi?
@Bashkan, abraýly ýokary okuw jaýlary :D lisansüstü üçinem şu listâ görâ hereket etmelimi
@Cepekey goysanyz gaty gowy bolardy
Pomogite people
nace tolap biljek?
Aýdyp bilseň söýüşmelimi?
@Bashkan, yoklay kursdash gyz
Nazir bilen Dowran Saparow - Lale
Oglanlar shuwagtdan taze yyl belleyarler tuweleme bahana tapylsa boldy oytyan, keyp tupen o kadar bu kadar bolyar oytyan
taze yyl oyde bellemek isleyan shu yyl, nesip bolsa
@rosso, bile bellali.
@Casillas, Sen @rosso larda yaşayanmy
Software inc gyzykly oýun ekenaý, agşamdan başlap jylky çykýança oýnamaly nesip bolsa
Steamda 22 tl ekeni ýöne
Bosh wagtym bolsa oyun oynaman dine yatjakda
@pikirchi sen sutayda ishleyanmi
@Alemjahan, shutayyn admini
@Baheyr, World of Tanks
@rosso, ona bulaşmadım ýogsa ýene bir bağımlılık başlardymy name
Pensiýa atiyaclandyrmasyna tolegin hasaplanyshy barada maglumat bilyan barmy telekeciler ucin...
Ertir.Com dada şeýlediňaý sen, üns berip gördüm bärde-de şeýle, diňe sorag berýäň
@Bashkan, kop adam komek etyardi, sagbolsunlar kop yerde komekleri degipdi
@Bashkan, pul bn vpn soramasalar bolarlay :D
hokmany pensiya atiyachlandyrmasymy ya meyletinmi? @Muhammedow,
edara toleyandir ony. aylyk girdedin 20%. men yone ayma ay dalde yyllyk toleyadik vn opshy shondan alayyadykda. @Muhammedow,
Ana menem shony diyyanda, bir aylyk dalde 6 aylyk opshy girdejin 20%ni her aya tolemeli etya @charymuradovna,
Sheydip hasaplabam ep esli zat çykaryp goydy@charymuradovna,
Reynmen - Derdim olsun
Dinlesemem yadatmayan aydym
Nache dinlesemem*
Sami Yusuf - Al Mu'allim
Kadehler dolsun
Bergini hachan berjek
bankda pul gutorypdyr alamda bererin
3 kompyuteram disk okanok, nameden bolup biler eyle?#komek
adyna gemirji dakaymaly, arkain gulluga gideyinle diyen yaly kella geyishdirip gidipdir.
diskawody ishlemeyani ucin bolup bilermi?
@rosso, diski salyan ishletmek ucin calt aylajak yaly etyarde yene goyyar okanok nameden bolup biler?
1. Disk kone. 2 Diskawod ishlanok. Shulardan biri
Disk kodlydyr. Hawa kod goyup gidendir. Sen gormeli zadyn daldir. Hawa hawa
Mana ynanay
@rosso, disk taze lazeri zayalanyp bilyami kone disk salyp salyp zayalanyp bilyarmi?
Diskiň täzeligi-köneligi üçin diskowod zaýalanmaz. Dürli diskleri goýanyňyzda-da okamaýan bolsa, diskowodda problema bardyr.
Laserini supursdirp gor
menin dogonym sayytda 2sany ady dur sony nahili pozup bolar komek edagan dostlar
Gije ukysyzlygy ayyrmak ucin name maslahat beryaniz?
Obed yatmaly dal
Bolar bolgusyz soygi poygini ayyrmaly
Telefonyňy sat
Obet uklamayan
Çilimi taşlamaly
iyip ichmeli
Men cilim cekemok!!!!!!!!!!
gundiz yadamaly, fiziceskiy ishden dashary kellani yadatmaly
indiki maslahatlar tolegli boljakdygyny yatladyan
Name ucin?
name name ucin?
uklajak mahalyň pikirlenip başlasaň uklap bilmersiň. aýagyňy ýyljak suwa ýuwýaň hemem süýt bilen baly garyp iç, pikirlenmede ukla (:
Duysh gor, mena kawagt sheytyan, yasama duysh hyyal edyan, beyni rahatlaya yatyp galyan