Güýmenje
Queen - Bohemian Rhapsody #music
@Yomudson gullugy ele aldynmy uze)))
@donnie al sana bug tapyldy fix etmek ucin otur indi 4-5 sagat :)
Duzeder taze yyldan son
nirde name baray, dushunmedim mena
@donnie, çep burçda bir useriň ady
@Baheyr, bug dälä ol future :D
@donnie, :D başga da üns çeken zat görmedim
ynan menden bagtly ynsanam ýo:kdy
gözleriňde söýgi duýan halatym.
bu gün bolsa şatlygyma gam ýokdy
däliräpler diriligme naladym.

hatda dälilerem "däli" diýerçe
hala ýetip, bihabarkam özünden
ýada salýan: ýanyp duran otdum-a?
göz ýetirýän: sönüp barýan köz indem.

ýel ugruna bir gün tozap giderin
sönen çagym kakylamda müşdükden.
soň dolanman! (sandan galan bedenim
gaýta sana girmejegi düşnüklem)

ýyllar akyp-akyp üstümden meniň,
ýuwar kalba çöküp, üýşen hapany.
bolsa-da, düzeltmek hiç haçan giç däl
özgä zyýan ýetirmedik hatany

#awtorynyBilemok
Men adymy gozden dushuryan biri geldimi barik
saytdan yrak gozden yrak
oooo tekegyzy tatyanaa
Malaysia gedesim gelyoring
kululualu lampulua getmek isleyoring
Men ahal balkan lebabam bolsa mujum bn gidesim gelya, cagalary goyup
Yurtdan chykmak bolanok, men adagly
In gowy wagt obed wagty
Molniya hacan toy
Molniya hacan toy
Molniya hacan toy
Olayen ekeniniz gy)
Göz önüme getirişimden üytgeşik gyz ekeninn
@renkli, möjek ekeniňay :D
Compda yuzun yansımısh diyjek bolya buyuk ihtimal )
Acharsozum P9ET how alyn nesip etsin
Sanki ozel bishey konushuluyor
Menki tjnqwy166
Soyuz dowri Bayramaly Yolotende Gyzylarbat her hili milletlen uyshen yeri ekeni
yolotende esasy yewreyler nemisler orslar bayramaly hazirem her hili millet gabat gelse bolyar
kurt, azeri, ermeni, buluc, ors, nemis ay gazar yewreyden galana dushsa bolyar
Name etyan bu tehnikada?
Ot oryan ot oryan :D
Chunizabri diyyan sozlerini bilyan yone name anlatyanyny bilemok
Baýramaly biz kiçikägem köpmilletlidi, Murgap Gowşutbent ýolundan obýezdnoýa çykmankaň Ýewreýleň obasy bardy, şäheriň içinde kän Gazak, Ermeni bardy, indi sanlary azalypdyr gowy
chess.com we lichesse girip bilemak. Basga nirde sahmat oynamak mumkin? We sul saytlaryn Turkmencedigi cynmy?
Chyn dal
Turkmence diydiler. seretsene girip bilsen
@The_Görmegeý, sholar yaly turkmenlen edip bilmejegini yatsan tursan kellane gelenokmy
@pikirchi, belki sonradan terjime edendirler?
8da turup ishe gidip gorsen hezildiray durmush,
If I my grandfather was milliarder, It would be pizdec
London is capital of GB
Men 7:30da turdum :P
nachede yatyan
8de tursamam uklajak bolup otyrn
Gunde 10da yatmagy planlap 2de yatyan
The fabulous amelia #music
Klassika dinlap otyrkam arasyndan chykdy. Yuregim gozganyp gitdi
Älemjahan