Güýmenje
Birzatlara pozmaly ... /)
@Graff, поиск ýerik >> ".3gp" enter bassam = näçe wideojyk ýasar?
Bilmedimdä, köpdür sany :))
okuwam dyndym,indi gulluga taýynlanybermeli
Sag-aman gidip gel!
@Yomudson, bizi gora :)
Alla yaryñ
Hali gidenokmayyy.......
"Daş-töwerekdäki ýagdaýlar - biziň pikirlerimizdir, eger ýagdaýlar Size ýaramasa onda, pikirleriňizi çalyşyň!" A.Bandura
Beyle daldilay ol
Bärem bardyrow )
Adamam şeýdip öweý çaga seretmez.
Düşünmek başga, başarmak başga, düşünip, başarmak ise bam-başga....
Neyi bilmedigimiz hakkında hiç bir fikrimiz yok #quote
"Näme bilmeýänimiz barada hiç zat bilemzok" diýsek dogry bolýamy şuňa?
"Näme bilmeýänimiz barada hiç zat bilemzok" diýsek dogry bolýamy şuňa?
gurruni onar
Family of the year- hero #music
Birine kakdyrmashak my ya tak sebe geje geje dinlasing geldimi?
@Jepax, öňki söýgülisine diýýäne meňzeýär, täzesini öwüp
@Bashkan, hahaha so funny
Bana yaptığınız kötülük ile beraber bana büyük bi tecrübe veriyorsunuz. Çok tshkr. :D
Nähili yamanlyklar edilyar saña?
Sana peydasy degsin diyip edilyar, dushunyan name bolsa da azajyk
tejribani el bilen beryasmi? Nadip beryas?
"Waý aweke, Dünýäň merkezindäki adamlaňam güni gün däl" diýýän seň pikirleňňi okap
@Bashkan menem 30 ýaşamda 20-21 ýaşlylara samsyk diýerin :)
@kowum, hayat aciymish, yipratmishmish, falan filan ishte
@rosso aci ve yipranmak hakkinda degil ki bu konu. Burada ben hep zor durumda diye kendimi şey göstermekte istememiştim, sadece örnek olsun diye yazdım, mana erbetlik etdiler ana men gunasiz diyip muzzerip oturman, evet eskiden ben boyleydim, muzzukdim, ama dushunceler degishir bazen. Bazen ashaga bazen yukari
@Bashkan gowy statistikachy ekenin sen, dine bir adamyn pikirini okap takmynan 6 mln adamyn gun yagdayyyny kesgitlap bilsen
:D üytgeşik döredijiligiñ baray, nahili yamanlyklar edildi saña?
Dogry statistikada 6 millionyň 1-i şeýle bolsa-da hasaba alynýar, bärde ýer ýüzünde kän bolmaýan adamlar barada ýazdym
@Bashkan hasaba almak bn kesgitlemek başga zat :)
Statistikany ulanaňda hasaba alynýar, kesgitlenenok) kesgitlänimi aýtjak bolaňda başgaça taraplarymy öwmelidiň)
"Sokulan lafi anlasa adam" diýýän ýöne şuwagt:-D neyse, garrarsyň senem, aklyňy bilmedim ýöne
@Bashkan öňem aýtdyma seň ýaşyňa baramda menem özümden kiçileriň ýanynda şeýdip akyllysyraryn :D
@Schastye, seň ýalyňam ýaşap gördüm, adamlar bilen biologiýa, politika dawalaşýadym men, wirtualdaky adamlaň maňa "ýamanlyk" edýäni barada pikirem edemokdym, ýöne sen ediber, ýeriň merkezinde diňe sen bar :-D
@Bashkan bildirýär, men wirtual adamlary gözöňünde tutmandym, esasyny bilmän gürlemegiň galman geçdi. Wirtualdakylara sen üns berýäň, biraz realist bolaý. Hemme kişi sen dälä :)
@Bashkan agzalar ýamanlygy nädip edýäler? :D wirtual insanlar nasil zarar verebilir ki
Yaw he he, aşa akylyň çogsa wirtualdakylara ýüzlenip, hatda maňa ýüzlenip yzyndan "wirtual ne ki" ayaklarina yatmani ayakta alkişliyorum we "ýok bol" diýorum
@Bashkan bar zady barlygy ýaly aýdyp bileňok welin. Bor-da, uly bolaňsoň saýgisizlik etmiýim :D
@Bashkan серая масса dp birzat bar, işte şondan biri senem, hele "taňry" bolmagy arzuw edýäň, hele şol massadan saýlanyp şahsyýetlik derejesini alsaň :)
Acı çektin - sus, dertleşmek yerine - sus, bağırmak isterken - sus, söylemek istesen bile - sus, çağırmak istersen de - sus. Hep sus, susoz olduk la. :D
Menem su gunler dymmak, gorky we terbiye barada kop pikirler gelya kellame yone bir yerde jemlap bilemok #suskunlar
Gowmy yagdaylar millet
Älemjahan