Güýmenje
Oda gerek, buda gerek
Gerek zadymyz gutaranok oza
Salam alemdeshler
Gyzlaň hemmesi gerek bizede
Maňaha köp zat gerekdäl, bir jennet bolsa bolýa:)
@Tagtabit, :D ishdanem yok eken
@IDEALLIDER, "Jennet" sozi haysy manysynda ulandyn, haysynda bolsada yet onda shona
Onda şoňa ýetmegi saňada arzuwlaýan. Diýmek sen manysyna düşündiň;)
@MissHappy, kän zat islämok geräm
karochi huawei telefon bar. chagalaram oynapdyr parol goyupdyr. onam namedigi bello dal. nadip achmaly sho telefony?
Karoçe "Reboot" etmeli. Ýöne içindäki hemmezadyň, kontaktlar, suratlar, wideolar aýdymlar udalit bolar.
@IDEALLIDER, huaweide nadip etmeli?
Telefony öçürde Ses gataldýan knopka bilen öçürýän knopkany bile basyp sakla. Soňra reboot funskiýany saýla hem yes goý
@IDEALLIDER, bolya barlap gorerin kop sagbol
Gadymy Nusay galasyna baryan yol, aylanmaga owadan yer, Dashary yurtdan myhmanynyz gelse gorkezmane gowy yer
agaçlygy gowy ekenay
@Baheyr, Bagyrda agach kan
hirai zerdal - papatya
Ahmet Aslan - Nem Kaldı
Şu blogy okamagy maslahat berýän! Tankytlara goldawlara garaşyan
Durmuş, söygi we ş.m
wayfaylam bolmandyrys
Bi nema yaranok joro wayfay sen bir nalama
ayfonymyzam bolmannyr
@Clumsy, play markedimiza ishleya. app storymyzam bolmannyr
Mana degme joro shuwagt
@Clumsy, yakyndan gatnashyk achalla jori
@charymuradovna, Meň bilen gatnaşhyk açhjakdälmi
@Melhem, gatnashalla melhem. dertlemme melhem bolsan
@charymuradovna, şahsa nomeriňi ýaz onda
@Melhem, ilki tanyshaly gyy goni janlashjak bolma
@charymuradovna, seň ýuziňi görüp bolmazmyka suwratdada bolsa
@charymuradovna, gorkasym gelýädä
@Melhem, goz onune getir 90 kg
@charymuradovna, näme iýýaň 90 60 my
@Melhem, yag:D bylk bylk edip duran
@charymuradovna, onda saňa mysyjagym dimeli bolar
@charymuradovna, mysyjagym görelidä onnada suratyňy göresim gelip başlady
@Melhem, hazir profila goyyan melhem:D
@charymuradovna, alamada goýoňoga
@charymuradovna, barli gyzdälýalyla meni alaýaňmy mysyjagym
@Melhem, barili gyzda sho melhem:D
@charymuradovna, näme indi mysyjagym
@Melhem, indi diymedim. ini diydim
@charymuradovna, suratdaky çyndanam öziňmaý öziňä giň degişgene meňzeýäň
Indi app store hem ishlanok( telefony zynybermeli boldy
Tilpunyñdan dállirá oñ iślemeÿâni, ölen internetdendirá?
@MucizeM, wayfay edindiga
Vpnsizlik kosap yordu wolun bula bolmody
Gutlysh, wi-fi -da ishleÿán dállir app store vpn -yñ bolmasa haÿry ÿog-a :(
Samsung edinmelá sennagy
@MucizeM, mundan on ishlap durdy wifida, samsunga yagdayym yoga
Goyada, iPhone yagday tapyp, Samsunga tapanokmy)
Bir çagany aglatman ýatyryp başaramyzok, garaşsyzlyk hüwdi bn ýatyrlan çagalar 30 ýaşap gelýär, welesopedistem , çapyksuwaram bolsa tüweleme diýmeli
Irdeniniz hyyarly :)
ohhow ))
Senem agshamyn hyyarly
Garaśsyzlyk baÿramyñyz bilen gutlaÿan, âlemdeśler!☺️
Garaşsyz boldukmy ýa bir sistemadan aýrylyp , bir adama baglandykmy , şu soraga jogap tapyp bilman kösenýän ýeke menmikäm
Elbetde garašsyz bolduk) @accountant
Sag bol aýdanyňa 29 ýyl bäri ýyldyrym tizliginde gülläp ösýän ýerde nämäň näme bolanynam bilmändiris:)
Námmerseñ beráÿ) @accountant
Ozan Doğulu feat Model - Böyle Akşamlar
Yuksek Sadakat - Haydi gel icelim
Sagopa Kajmer - Bir Pesimistin Gözyaşları
emre aydin - beni vurup yerde bırakma
Turklen elektrik alamiyorum diyyani boldy :D hich kim ozune alynmasynda, httu ya ttm bolman turkce geplese name uchin gaharym gelyakanay?
Anlamadim bitanenim
Türkçe sözleri ýalňyş ulanýanyndan bolup biler)
@Elena, shu yokardaky yalyda :D tv.den owrenip yalnysh mulnysh yazyp, geplap