Güýmenje
Shahsy ne rabotaet?
Shahsylashmak bolanak
Hawa gurrun ac acan bolmaly
@pikirchi, s chego by? I ot kogo?
Bilemogay, manada yazanoklar bugunler :(
@MissHappy, bolanok diyenson diyaydim
Abdy Dayy - Yza Yol Yok
Zumer Abdy Dayy- Pasylyndaky Soygi
hajyn balagy yaly giin adamlary halayanay
2-nji aydym goway, name diysenem
Onda seni bir kursdashym bn tanyshdyrayyn sholam giiiin
@Schastye, İkinji jogabyn manysyz boldy
''Ayallogan sho alanda allym diyip bir jan edada''
Ozune chekiji gurleyishleri bar
Seng tirang name?
Edagada bolamasyn :D
@kowum, janda edada diyip dushunipdirin:D
@charymuradovna22, "dyrda" goşulmasy nämä gerekdi
erbet niyet bn diymedim. namalim gornushde diydim anyk yomutdygny bilmamson @Bashkan,
@charymuradovna22, ýalňyş endik, garaz
mena yalnysh zat goremok. sen pikir edishin yaly "milletparazlyk/tireparazlyk" etjek bolup diymedim men @Bashkan,
Cozyanskiy dialekt.
-Name edipbatyn?
-Oylenipbatyn
Surat uytgedip bolanokmay
bilemogay mena
Menem uytgedip bilmedim
Menem uytgedip bilmedim
#elementarny zat kim uçin #problem.
@Clumsy, uytgedi diyyade, chyksan yene onkilay
hasabyndan uytget
Menkinem sheydya
@Selya, shondan uytgedyanda
Bolyan eken
@Molniya13, yenne seni sorayalar, terbiyeçi işleri ün
@Molniya13 dostluk ru dan çagyryalar. At owazany eştmedikler bar şo tayda
@Tagtabit, ozune nesip edewersin)
Wah şu gün ömrümiň açyşyny edýädimlaý welin, gijä galypdyryn
Ýatyp galma atyp gal diýleni
Oglan alyp gaçjak boldunmy
Haha@renkli,
@renkli sen alyp gaçyp gördüňmaý?
Yoklay, sen alyp gaçma pikirin başa barsa guk diy, bizem şonda görerislay
@renkli mena kellesine halta geydirip alyp gachmakchy
Wegeteriýan bolmak gowy däl eken, saçyň inçelýär diýýä, dyrnaklaň döwülýär diýýä, tupoý bolýaň diýýär, frifidna bolýaň diýýär, ýüzüňem düwürtigi köpelýär diýýär. Ýöne düşünmedim tupizmaçylyk et iýýänlerde-de bara, düwürtigem, gowja test geçirmeli....
hehe sheyle pikir etyan bolsan tupoy bolup galyan senmika diyyan. google diyyan zady ulanyp bilyan bolsadyn vegeterian-laryn hakykatdan name ucin et iymeyanliginin pelsepesini owrenerdin. shonun ucin bilmeyan zatlaryny bilyan yaly akylysyramak gerekdal.
@sari tralyalya u tyu tyu
1752 agza ýeterlik blinçik bişirmek üçüp näçe litr süýt sarp etmeli?
Dynch alysh diylen zat hich hachan gutarmaysa
Menä dynç alybam ýadaýan, 10 günden artyk bolsa köp bolýa
Öýde oturamsoň şeýle bolaýmasa, asyl gezelençlere gidip dynç almaly bolsa gutarmazlygyny islärdim
Sen aytma
3 aýlap aş boldum, gaýdyp aldym diý
Seljuklaň paýtagty haýsy şäher bolan, Togrul beg Reýi paýtagt edýär, ölensoň Alp Arslan nirini paýtagt edýär? Mälik şa döwründä Ispihan bolýar welin. Men ýöne hiç Merwiň paýtagt bolanyna ynanybilemokda
Agyr degyami
@myhman, Näme diýýäňaý
Jogabyny bilmeyanlen gyshyk gurruni :D
Soltan Sanjardan sora. yakasyndan tutup name ucin bu shaheri paytagt etdin diy.
@rosso, Meň abtjak bolanym, Merw paýtagt bolan şähere meňzänokda, şondan diýýän paýtagt boldumyka şo diýip
Sen şübhane göra bellenenokda taryh diyilen zat, pirlo dayy. Arhiwde yazgylar bar bolsa gidip dör, öz pikirine zat yok. Merw hem paytagt bolan, hem yüpek yolun bir stansiyasy bolan. Gadym türkler zamanynda yüpek yoluna eye bolan döwlet güyçli döwlet hasaplanan. Merwin yüpek yolun stansiay bolmagy paytagt bolandygyna yekeje we ullakan mysal. Yolloş mollum. Haysy taryh mollum hank hunk etjek bolsa aydyp beraygin şu zatlary.
Soltan sanjaryn binasynyn özi iki gatly galan içinde gurulan. İç galasy bir bar, ondan başgada uly meydanly ikinji gat gala bar. Bina ortada gurulan, yönekey şaher bolmadygynyn bir subutnamasam bu
Sen göz önündaki suratlandyryan “Paytagt”yn nahili bolmaly?
Alp arslan g.b-a gidya, türkler eye çykya ona, 1071de Malazgirti aldy, bizem şon nesli blablabla.
3 ayak goz onune gelendir munuň @Tagtabit,
gelejekde charymuradovna yashar dp paytagt bolan @pearl,
@Tagtabit, Köşeş hou, gepdilaý ýöne. Şübhämiz ýokdur
@pearl, kabir ahallylar yaly mara gorubilmezchilik edyanin sebapli ynanyp bilenokmy, ynanyp bilmegin sebabi name, shony diyyan
@pearl, bolmasa bir turkmen hokmunde beyik seljukly dowletine paytagt bolan shaherinin barlygyna ynanmak anyrda dursyn gayta ona buysanyp ynandyjak bolmaga chalyshmaly dalmi, galybersede bir taryhy bir fakt durka
@myhman, Oňaýeý, watansöýüjiligiňi gördüm.
@pearl, name diyyaňey
@myhman, Hiç zat diýemogeý
Mutlu insanlar nasılsınız?
Fevkalâde
Teshekkur, sen nahili? Jan sagmy?
@Schastye, Teşekkür onat
Ol planyn oglumysh, on kakasy welayatyn plan zadymysh bla bla bla
Plan bashlygyn gyzam bolmandyrs, bolmayynam, so interestingay yone adamlar
Şol gürrünleri etmeseler günleri geçmeyar, şol gep gybatlar bilen bagtly yaşayalar
İçimden söwünesim gelyaray şolar, bir topar gepçiler
Şu günler nerwime degyar şolar
Nerwi yaman:D
Tuweleme alemjahanda gepchi adam yok eken :D
Gepchem bolmandyrys gyrandegen :D
@Molniya13, Bar ekeni bardede:D
Birinin byrzady bolsan gowy huday kessin
Planyn gelni bolsan nahili?
@falso, bizem birgun bolup gorersda onda
@pikirchi, planyn gelni bolsam shonda goraymesem
@Clumsy, chopanyn gelni boljak diysena shahsy achyk
@Clumsy, "bizem birgun bolup gorersda onda". Nepalda ýaşamak hyýalyň barmy?
@Bashkan, Nepal ne alaka shimdi
"Bolup görerisdä" diýeniňe belli bir wagt diýen manyny çykaryp ýazdym. Nepalda-da köp ärlilik yasal :-D
@Bashkan, wayey niyetiniz dagy nahili
Niýetimmi? Niýet edýän ýaly göründimmaý :-D :-D
@Bashkan, erbet many cykardynyz
Älemjahan