Güýmenje
Dowlet agza bady sol gornenok nirdeka
Mugallymlarymyzyn ahlisi tuweleme, dowrebap adamlar, dowrebap pikirlenyarler. Aslynda biz mugallymy gutlamaly welin, olar bizi gutlayar. Sada bolup bilmegem bir ukyp
@pikirchi, men bir däne eksem ol hem gögerse begenjimiň çägi bolmaz!
Bu saýtyň app-programmasy ýokmyka?
Tizden yola goyjak diyiba yorduler
A to gaty haýal işleýär
@IDEALLIDER, Nesip bolsa bolar hormatly agza!!! ))
Han sarhoş hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek tabip kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş

https://www.youtube.com/watch?v=OCFZN5HeGkc&ab_channel=Uzelli
Sarhoş - Aşık Mahzuni Şerif

dınlan #lezzet alyn
Gowy aýdym
Toyly gurrun edesima gelenok, yone pikiriniz gyzykly. Akyl bilenmi ya duygy bilen hereket etdiniz, ederdiniz? Yagny, size bay bolsa gowy akyl tarapdan, gowun garyby halayar. Yada size oz shaherinizden bolsa gowy akyl tarapdan, gowun vashshe bashga welayatdan birini gowy goryar, size okuwly bolsa gowy kelle bn pikir edende, gowun okuwsyzy halayar we gidyar sheyle mysallar
Sulhyn almasada, kellan bn pikir edip baryp. Sonam kellani stena urup oturmaly bolarmyka ya
Mayajan men maslahatym hemmetaraplayyn mantikli pikir et
Mashgalany eklap biljek ukyp basharnygy bolsun oglanda, bizin jemgyyetimzde diplomly bolsa ozuni onaryar diyip dushunilyar. Nache adamlary bilyan diplomsyz mashgalany gul-guzeranda yashaydyar, shol sandada nache diplomlylary bilyan, mashgalany dolandyryp bilmeyan, ishlerin dine yenil yerlerinde ishlap, agyr ish edesi gelmeyanler. Dushunjede diploma bagly dal, esasy 2 zat bolsun oglanda. 1-nji Gazanch edip bilmek ukuby bolsun, 2-nji dushunje den gelsin. Shu 2si bar bolsa diymek basyp toy ediber, sebabi hich kim idealny dal (krome menya kanechno)
Ay akyl bn duyguda welayat yene nama zatlaryn name dahyly barka?
Sennagy hersinden barlap görmelä. Birinjide isleýşiň ýaly bolmasa, aý bähbit bolsun, indikide gabat geler dp
Ikisinide den derejede tutup bilmegin yoluny tapan bolsa manada guk diysin.
Men entak bu hakda oylanybam gormandirin
yuregini dinle diyerdim, akyl bn gazanan ustunligi bashga biram gazanyp biler yureginkini bashartmaz
Perwym delom perwym delom, özüňe nähili adamyň gerek digini bilmeli, maňa s perwa ruskoýazyçnyý bolmagy gerek, sebäp maňa käbir zatlar rusça düşündirmek aňsat, çuwstwo ýumory bolsun, öýkelemeýänçi bolsun bir hili erkege gelişdiremok şol häsiýeti, diplomly diplomsyz, eto ne wažno, duşa wsegda hoçet togo s kem prosto horoşo, i kogda esýo horoşo i zarabotat hoçetsýa, i zabotitsýa hoçetsýa
Wsýo horoşo*
@Schastye, senem beylekilerden ekenin
Hiç kime meňzetme meni :D @pikirchi,
@tekegyzy, mantigimim denk gelenini kalbim istemiyor :D napacaz
Bas isleyshin yaly yasha onda
Giç yagşy, vpn'den nahili habarlar bar?
Pc, mobile tapawut yokdyr
Operation system?
Tapsan manada ayday
Hachan girip seretsem online 2 agza dp gorkezya. Biri men bolsom shon beylekisi kimka hemishe ...#lyryky_oylonmo
@PikNIK, "online qgza" diyanin usune bas
@Garamaňlaý, 4532 sany ulanyjy chykarsa ichinde yashylja ptichkalyny gozlayinmi
@Garamaňlaý, ha tapdym sagjaol
Şoool öñki yskuçnylygyñyzmy saytdashlar?
Jan et shonnalyda skuchno bolso
Nahar duzsuz bolsa özüň duz ataýmaljak :)
Ysguchnylygyn taze derejelerinde biz. Onki ysguchlykdan osduk
yo mena ysgocly dal
Gyz - oglan näçe ýaşda durmuş gurmaly diýip anketa etyaler ýöne ptickada "bagty açylanda" diýip yazanoklar. Selam (=
Ejem 20 ýaşynda durmuşa çykypdyr,gyzym bolsa 26-27 yaşaman çykarjak diyibem uly gürläpdir. Gyzy 19 ýaşynda çykdy =)
"manlayy owadan ýazylan bolsun herna..." ýaly dayzaşka sözlerem ýöne möne sözler däl da doslar
... çykarjak däl diyibem ...
Ölüp ýetäýipsiň
@Tagtabit, ölmänkäñ saňada nesip etsin bitjim
@Ogultac, ýene näçesi nesip etsin?
@Ogultac, rakabetden gelýän söz olama, konkurent. Biri biriňden üstün bolmalymy?
Salam, esasy zat yuregi pak birini nadip tapmaly diyip soraymaly ekenler
@Justinnaus, olar bizi tapar dp gezya gyzlara)) shol sanda menem yone men idealymdaky oglan dushanok(((
@Justinnaus, olar bizi tapar dp gezya gyzlara)) shol sanda menem yone men idealymdaky oglan dushanok(((
Oo Oggy apla barmysyňyz:)
@Justinnaus, olar bizi tapar dp gezya gyzlara)) shol sanda menem yone men idealymdaky oglan dushanok(((
Hamyr edeňde hamyryň sesi:
Fytjyk fytjyk
Kkkkkkkkk
Ana ekranyny hamyr etdin, bar yuwup gel
Name hakda pikir edyan?
Menem bilesim geldi, näme barada pikir etyañ beýle?
Sen hakda pikir edäýmesem, pikirlerem krizise düşdimi näm @PikNIK,
@Schastye, pikir defisit bolsa pikir edilaymesek galan wagta biz yada dushulenok :)
Wi inni dushunnum gurrun hamyryn sesinde dalde "bujagaz gyz tuweleme hamyr zat edyan eken" ...:)
Ýok gürrüň ol däl @PikNIK,
Hemmelere ýalkymly salam. Mümkin bolsa aýdaýsaňyz!? Blok açjak bolýanweli şol ýerdäki tag1, tag2, tag3 zatlar nämäni aňladýarka!?
Umumylashdyrmak, Fylasofiyada umumylashdyrmak diyip bar. Meselem sen shuwagt erik barada tema yazyanmy, erigi umumalashdyrsak miwe bolyar, miwani umumlashdyrsak bag bolar. Temany umumylashdyryp tag goyup bilersin, Meselem rul barada tema yazyan bolsan taga awtoulag diyip yazyp bilersin.
Обобщение понятий - логическая операция, посредством которой в результате исключения видового признака получается понятие более широкого объема. Например, "доверенность" - "документ" - "деловая бумага".
Sagbol düşündireniňe. Düşündim. Eýýäm temada goýdum. Emma temamyň nämä degişlidigini özümem bilemok:)
Edebiyat, fiction dp goyup bilersin tagi
Ok düşündim:)
+9455 niran kody?
Yany sheyle jan gelipdir +94 55 8
Sri Lanka diyyä, gelneje +94
VoIP we ş.m internet üstünden jaň etseler islän yurdundan kod berya