Güýmenje
Admin aga, wagtyňyz bolanda musorlara-da seredäýiň. Gaýrat ediň. @admin #admin
return Wholesale Everson Griffen Jersey
Nä derejede öz pikrimizi beyan edip bilyäs.
Maña aýtjak barmy şony #admin
Halamadym button-y goysan admin hoshal bolardyk. #admin
sen name on sekretarymy? @batyrgyzy,
@merdan, sekretary bolanlar tag'lemeli diyen pikirin bar bolsa hawa sekretary
@merdan, sekretary bolanlar tag'lemeli diyen pikirin bar bolsa hawa sekretary
#bug #admin ýokardaky älemjahan ýazgysyna basanyñda Başky sahypa barar ýaly etseñiz gowy bolmazmy?
Baryp dura
baş sahypa ýoga bu saýtda
Bloglarda gozleg doly gozlanok #bug #admin
Meselem teman ady "Aglap bilmeýän adam hakda hekaýa" bolsa, "aglap bilmeyan" diysen tapyar, "hekaya" diyp tapanok
sag bol. düzedildi. ünsem bermändirin
#bug #admin login edensoñ, login formy görkezmez ýaly etseñ gowy bolmazmy?
Bolmasa parolymy ya adymy ýalñyş ýazan ýaly edýär. Ýa diñe mende şeýlemikä?
@Röwşen, screenshot edip görkezip bilmermisiňiz?
@white, Login parol ýazyp içeri gireňde ýene şo sahypany obnawit edýä, şo obnawit edende baş sahypa açylar ýaly edäýiň diýä
@tekegyzy, düşnükli bellige aldyk sagboluň :)
dogry aýtýaň. düzeltdim.
#admin menyuň scrolly işlänoga
Käbir brouserlerden öýtýän şol, köplenç mobile google chrome'de işlänok
@Bashkan, eddil şoda meňki
Älemjahan