Güýmenje
@admin, shu yashyl gapak yaman kop pyrlanyaray kawagt. Ashagyndakylar doly girse de gapak ayrylman galyar kawagt... #bug gibi bişey
Natday bu her obnawit edeňde täzeden parol yazyp girmeli #bug diymelimi
sowgat iberjek bolsan dostluk iberilya #bug
Nomerni alda pul oklay
jenap @white @admin shahsydaky hatlar kopelip barya ishletsenizlan inni men 1 ay bari okamok sholary #bug
mana yazyalar vn ya dine menne ishlanokmy chat
@charymuradovna, telefondan girip barlap görüň häzirlikçe
dagam telefondan giryan @white,
kitap yuklejek bolanda gozleg sozun girizip bolanyndan son ikinji sahypa gecjek bolanda bolanok i mean basdan baslayar yene @admin #bug
@frambuaz, hawa entek düzelenok
yene de like i everytime have problem with parol her sapar acar sozum unuttuma basmaly bolyan oz goyan parolym ishlanok bu nahilek bolyar
bäh.. inniki gezekdäki update-da düzederin bu zatlary
@white, @admin, sowgat nädip ibermeli? sowgat nirde görünýär? #sowgat #bug
reklamalardan öňürti saýtdaky näsazlyklary düzetmeli dälmi?
agza tapylmady diyooo sowgat uchin
sowgat ugradyldy diýýä mende. @batyrgyzy, size sowgat ugratdym bardymy :D
@batyrgyzy, dostluk kabul edildi diýýär, dostluk gidipdir :D
@jümjüme, haysy sowgady ilki achjagymy bilman otyrn :D
@jümjüme, prawa alyp bolyan eken
Onki aydysym yaly solaryn biri zerur sana :-D
@Aristokrat, siz alyp beriňda onda, subut ediň alyp bolýanyny :D
@jümjüme, puluna yok diydin tanysyn men bolaynmy?
Menem sowgat ugratjak boldum welin dostluk gitdi, meň dostluk ugratmagymam adamlar üçin uly sowgat diýmek
@Aristokrat, alyp bolýan bolsa alyp beriň siz
intäk bolanok sowgat ugradyp
@admin, ady barda özi ýokda
@jümjüme, inni bolmaly, ýanwaryň soňlaryna
jenap @white bir agzany gozlan vagtyn ansatlyk bn tapar yaly yol doretseniz govy boljakdy #bug
agzalar kopekdigiche tapmak kynlashjak
interneda govy yone aydaly gozleg bolumi achsalar govy bolardy @Aristokrat,
@charymuradovna, kimi gozlasin gelse name likir etyan diyen yere (meselem: @Aristokrat diyip) yazay
*likir -> pikir
ona yazanymdan gozleg bolumine yazyp tapanym gova son yene pikire yazanymy pozanymdan @Aristokrat,
@charymuradovna, Online agza diyen bolumde ahli agzalarymyz yerleshdirilyar :)
ony bilyanle yone giden agzan ichinden yekanme yekan sahypa gechirip gozlemek kyn @white,
#bug #admin ýokardaky älemjahan ýazgysyna basanyñda Başky sahypa barar ýaly etseñiz gowy bolmazmy?
Baryp dura
baş sahypa ýoga bu saýtda
inni guymenjedaki yazgylar harpa bolunip bashlady @white @admin #bug
n a m e bo ly ka
Iki müň on bäşinji ýyl (sanda ýazyp bolanokdaý) #bug @admin @white
Yazyp bolyar pikirde bashda san yazman hat bilen yazyp bashlan :)
bilemokdum. nädip etdimkäm
chat'da yazan hatyn 4 gezek gityale #bug @white, bey
Gowudygny
kim bilen ýazyşýaň (
bir gezek basanyňyzdan soň biraz garaşyň siz gitmedi diýip birnäçe gezek basýan bolmagyňyz çemeli :)
@white, :D sabyrsyzlyk
@batyrgyzy, sabyr takatly boluň :) ol adamzada mahsus häsiýet bolmaly ahbetin #danadilli
@white dine birje agzan chatda yazanlarny achyp okamsonam chat (1) dp dur edil shol agza jogap yazyp bolanak yazyp ugratmak un basyanam vn bloklar bolumine gechip gitya ozu #bug
Ayna gyz ayna gyyyz
Ugradanynyzda hat gidyandira?
ugradamda hat gitman goni bloklar bolumine girya @white,
@charymuradovna, bolýa aýdanyňyza sagboluň hökman barlarys
Älemjahan