Güýmenje
@white sayt gaty agyr ishleya beytmanda duzetseniz govy bolardy #bug
@charymuradovna, hava habarymyz bar biz shonun ustunde hazir
Sayt agyr ishleyar #bug
sayt gaty hayal ishleya #bug
mendä gowy. 256kbps internet özem.
@donnie, 1 mbps internetde ýaşyl ekran 1 sagatda-da aýrylmady düýn, häzirem gaty haýal işleýär
@donnie, @bashkan, herkim inet hizini reklama etmeshekmi :D
@batyrgyzy, käşgä fiber internedim bolsa reklama edere
@white chatda jogap yazyp ugratjak bolyan vn gidenokda goni bloklar bolumine girya #bug
gelen hat achylmadyk bolup durya sonyndanam
Senem shyny gunune goyanok)
Charymyrat agan gyzam jogap berenok
@charymuradovna, gaýrat ediň birzady bolar
ishini etmelida hem ozu aydyn diyya @falso,
gayrat etyasle vn duzeden vagtynyz bashga kemchilik doremez yaly edayin @white,
@charymuradovna, bolar, düzedýäs ynha birnäçe zatlary düzetdik :) häzir siziň aýtýanyňyzam barlap göreýin
bolubilýä
online agza girip yazdym #bug
indi duzeldi
@white men aydanym henizem duzemandirda:( #bug
henizem sazlamalardan suraty uytgedip bolanak sho yapyklygyna dur
@charymuradovna, habarymyz bar biraz sabyr edin ol duzedish amala ashyryldy, birnache kemchilikleri toplumlayyn duzedilmegi uchin beyleki kemchilikler hem duzedish prosesini dowan edyar
gyssagynyz ozuniz bn bolsa begenerdim @white,
@white sazlamalardan surat diyyani on achyk dp durdy vn men profil suratyn gorulmez yalydyr diyen pikir bn yapyk dp uytgetdim. asyl gorup otyrsam o hemme suratlary gorkezmeyan bolyan ekeni inni yene tazeden achyk dp uytgetjek bolyan vn bolanak dine yapyklygyna dur. name etmeli? #bug
guymejede bloklarda ya agzalary goremde hich hili surat gorkezenok
@white, saýdyňyza "odnorazowyý" diýýär, gysgaça
@charymuradovna, hawa habarymyzy bar siz klassik we advanced wersiýa barada aýtýansyňyz ýakyn wagtda düzederis, sabyrly boluň
ony uytgetmedima men ashaky surat diyyani uytgetdim achyk yapyk dp durany uytgetdim @white,
@white birem bloklar yaly edeyli gerekmejek adamlary inni chat bar bolsa olam gerek bolar gyzlara #bug
@charymuradovna, gürrüňdeşlik açasyňyz gelmeýän agzalar, jogap bermän bilersiňiz şu ýagdaýda blok diýip hem hasaplamak bolar.
jogap bermesen shonnada yazsalar dursalar name? @white,
@charymuradovna, imo ýaly sizi hiç kim bimaza edip durup bilmeýär, size şol agzanyň ýazan şahsy habarlaşmasyna girmek zerurlygy ýok gürleşmek islemeseňiz
ai bolya ony gecheyin uzagyndan mesele dorese yene yatladaryn :) @white,
@white chatda yazsalaram habar geler yaly etmeli ekeniniz #bug
@white chat-da hat ugratsaň iki gezek gidýä. ugradylan hatyň wagty ýazanok. okaldy diýip mark etseňizem gowy boljak
@charymuradovna, 1lyk peýda bolup durýara Çat sözüniň ýanynda
hava ony bilyande men yaly guymenjelerden chykmayanlar ony gorenokda hol yokardaky janjagazda duydursanyz ajayyp bolardy size chayda 1 habar geldi dp:) @white,
@admin bloglar bölümini iň bolmanda täzelikler bölümi ýaly etmeli pikirimçe. #bug #interfase
Adminin shular yaly gownune yarandyr
@Partizan, bir az ýalňşlyk barmy nämemi az surat dogry oturanok bloglarda.
@admin saýt açylandaky ekrany dolduryp duran ýaşyl fonda aýlnanýan halkany(preload bolýar öýdýän) aýyryp bolýarmy. Oňaýsyz bolýar. #bug (aslynda bug-a däl welin şeýle etsem gowy boljak)
auto refresh funksiyasy gerek
Kitaphanada belli kategoriýa saýlaýan. Meselem "Informatika ...." we -> Gözle - > netije -> 1,2,...n sahypalar çykýar. 2-nji sahypa geçjek bolsam: https://alemjahan.net/reports?page=2 şeýle geçýär we hemme kategoriýa bile görünýär.

UPD.: https://alemjahan.net/reports?page=2&author=&search=&type=&category=12 şeýle edip üýtgetsem geçýär eken. @admin #bug #report
Name zat bu d
@Partizan, kitaphana bölümi barada az-owlak bellikler
Älemjahan